nieuws

Gedragscode brengt baggeraars in de knel

bouwbreed Premium

De baggersector komt in de problemen doordat in de periode tussen 15 maart en 1 juni niet mag worden gebaggerd. Dat is om dieren niet te hinderen tijdens het broedseizoen. Dat zei Richard Velis van Aannemingsbedrijf Bunnik woensdag tijdens de thema-ochtend Baggernet die in Gouda werd gehouden.

“In feite betekent die maatregel dat baggeraars elk jaar twee en een halve maand niet kunnen werken. Dat wil zeggen dat we twintig procent van onze werkdagen niet kunnen gebruiken. Met als uiteindelijk resultaat dat de sector op zijn kant wordt gelegd.”

Velis sprak tijdens de bijeenkomst onder het motto ‘In hoeverre bepalen de Flora- en faunawet en gedragscode de planning van baggerwerken?’

In dat verband klaagde hij over de negatieve invloed van deze wet op baggerwerkzaamheden. Want de gewraakte bepaling komt voort uit de Gedragscode Flora- en faunawet voor baggerwerken die is opgesteld door de Unie van Waterschappen. Weliswaar is het theoretisch mogelijk om toch te werken tijdens de verbodsperiode, maar dan moet zwart op wit kunnen worden aangetoond dat zich in het te baggeren gebied geen dieren bevinden die hiervan schade kunnen ondervinden.

Jan van Spaandonk, van de directie natuur en biodiversiteit van het ministerie van Economische Zaken, wees kritiek dat de gedragscode een gevolg zou zijn van de Flora- en faunawet van de hand. “Die code is afkomstig vanuit de sector zelf. De wet biedt voldoende mogelijkheden om er vanaf te wijken. Er kunnen ontheffingen worden aangevraagd.”

Dat werd bevestigd vanuit de waterschappen. Voorwaarde voor een ontheffing is dat er een ecologische onderbouwing wordt geleverd op grond waarvan de werkzaamheden toch kunnen plaatsvinden.

Overigens zal de gedragscode worden herzien nadat de nieuwe Natuurwet van kracht is geworden.

Reageer op dit artikel