nieuws

Installatie : Positieve signalen in Green Deal

bouwbreed Premium

De Green Deal die minister Verhagen vorige week presenteerde, bevat een aantal bruikbare initiatieven, maar mist urgentie en is te beperkt qua omvang. Toch ziet Uneto-VNI aanknopingspunten in het plan van de overheid om groene economische groei mogelijk te maken.

Minister Verhagen presenteerde vorige week 59 projecten die de overheid gaat ondersteunen. Niet met geld, maar met “het wegnemen ven belemmeringen”, want geld voor nieuw beleid is er niet in deze economisch turbulente tijden. Uneto-VNI staat niet te juichen na bestudering van de Green Deals, maar gaat niet zover als andere organisaties die volledig afstand hebben genomen van het plan.

Als installateursvereniging zijn wij een warm pleitbezorger van decentrale energieopwekking.

Volgens Uneto-VNI is een grootschalige aanpak van de bestaande bouw – op basis van de Trias Energetica – een uitgelezen kans om het energieverbruik fors omlaag te brengen en een transitie tot stand te brengen van centraal fossiel naar decentraal duurzaam. Wij vinden het dan ook een positief signaal dat decentrale energieopwekking in de gebouwde omgeving terugkomt in de Green Deal. Het is een eerste stap.

Wat ontbreekt in de ‘Groene Groei Deal’ is helaas een heldere kabinetsvisie op een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Evenmin zien wij het streven naar een grootschalige uitrol van energiebesparende maatregelen terug. Blijkbaar is de sense of urgencyin Den Haag nog niet aanwezig voor een echte trendbreuk. Gezien het dalende aandeel duurzame energie – van 4,2 procent in 2009 naar 3,8 procent in 2010 – is het daarvoor wel hoog tijd.

Dat blijkt ook uit het vorige week gepresenteerde rapport van de Algemene Rekenkamer die concludeert dat het gevoerde beleid niet effectief is geweest en onvoldoende is gehandhaafd. In de periode 1995-2007 bijvoorbeeld, steeg het energiegebruik 11 procent in plaats van de beoogde 4 procent waardoor 13 megaton meer CO2is uitgestoten, aldus de Rekenkamer. Saillant detail: grootverbruikers zoals de industrie zijn er nauwelijks in geslaagd energie te besparen, de ingezette beleidsinstrumenten hebben daar betrekkelijk weinig opgeleverd. Volgens de Rekenkamer zijn er ingrijpende veranderingen nodig om ons land ook de komende decennia te voorzien van betrouwbare, betaalbare en schone energie. De onderzoeksclub van de Rijksoverheid roept het kabinet dan ook op om te komen met een integrale visie op het energie- en klimaatbeleid. Uneto-VNI ziet de visie vanuit het kabinet met grote belangstelling tegemoet.

Ir. Marcel Engels

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel