nieuws

Energietaks leidt niet tot besparing

bouwbreed

De Europese ontwerp-richtlijn energiebelasting zal weinig effect hebben op energiebesparing. Wel krijgt hernieuwbare energie een duwtje in de rug.

In een rapport over de concept-voorstellen van de Europese Commissie schrijven onderzoekers van CE Delft en Ecorys dat er sprake is van tegengestelde effecten voor bedrijven, burgers en het milieu. Hoe die per saldo uitpakken is daarom moeilijk te voorspellen.

Volgens de voorstellen is het de bedoeling meer belasting te heffen op vervuilende, niet hernieuwbare energiebronnen. Daarbij wordt in belangrijke mate gekeken naar de CO2-uitstoot. Hernieuwbare bronnen worden in dat beeld bevoordeeld door de vrijstelling van het CO2-deel van de energiebelasting.

De theorie is dan dat investeringen in energiebesparing interessant worden door de snellere terugverdientijd. De onderzoekers betwijfelen dat echter. Die gaan er vanuit dat de voorstellen per saldo slechts beperkte effecten zal hebben op energiebesparing.

De EU-voorstellen zullen wel de nodige effecten hebben voor energie-intensieve sectoren zoals producenten van primair aluminium. Zo zal bij de energiebelasting op aardgas een verschuiving plaatsvinden van de belastingdruk van klein- naar grootverbruikers.

Bij transportbrandstoffen zal er een verschuiving optreden van benzine- naar dieselaccijns. Die zal duurder worden. Dit geldt overigens als zou worden besloten de verschuivingen in belastingdruk budgettair neutraal in te voeren.

Voor de Europese interne markt zullen de voorstellen gunstig zijn. De nu bestaande verschillen in belastingen en accijnzen op energie zullen kleiner worden, waardoor er een gelijker speelveld ontstaat. Nu behoort Nederland bij de top-vijflanden met de hoogste tarieven.

Belastingstaatssecretaris Frans Weekers ziet in het rapport vooralsnog geen aanleiding om de tarieven voor energie-intensieve industrie te verhogen. “Lage tarieven en vrijstelling voor de energie-intensieve industrie worden in Europa breed toegepast”, aldus de bewindsman. Als er ooit al sprake zou zijn van tariefsverhoging voor energieslurpers, dan kan dat in zijn visie slechts op Europees niveau worden geregeld. Over de energierichtlijn wordt nu nog onderhandeld.

Reageer op dit artikel