nieuws

Miljoenen voor stedelijke vernieuwing Zuid-Holland

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland trekt 70 miljoen euro uit voor stedelijke vernieuwing. Over de verdeling van dit zogeheten Investeringsbudget stedelijke Vernieuwing (ISV) zijn afspraken gemaakt met 25 gemeenten, regio’s en regionale uitvoeringsdiensten. Dat maakte de provincie Zuid-Holland bekend.

Het bedrag is verdeeld over de deelbudgetten wonen, geluid en bodem. Het budget voor wonen is het hoogst, te weten ruim 44 miljoen euro. De stadsregio Rotterdam krijgt hiervan bijna 13,5 miljoen euro, terwijl de gemeente Delft ruim 8 miljoen euro ontvangt.

Afspraken

Andere gemeenten waaraan de financiële middelen ten goede komen, zijn onder meer Leidschendam-Voorburg, Rijswijk (beide bijna 5 miljoen euro) en Gouda (bijna 3 miljoen euro). “Op gemeente- of regioniveau zijn afspraken gemaakt over de sloop, verbetering en nieuwbouw van woningen, verbetering van de openbare ruimte, sociale, culturele of educatieve voorzieningen, milieumaatregelen en nazorg voor bodemsaneringen”, zo blijkt uit een toelichting van de provincie.

Geluidhinder

Voor het voorkomen van geluidhinder, wordt bijna 10 miljoen euro uitgetrokken. Dit wordt verdeeld over uiteenlopende gemeenten waaronder Alblasserdam. Delft en Katwijk. Met de beschikbare middelen zullen zij maatregelen nemen die moeten leiden tot minder geluidsoverlast door wegverkeer. In de jaren tot 2014 moeten hiervoor 1350 huizen onder handen worden genomen. Het deelbudget Bodem komt ten goede aan bodemsanering.

Hierover zijn vooralsnog geen concrete afspraken gemaakt. Dat zal later dit jaar gebeuren. Afspraken worden vastgelegd in bestuursovereenkomsten.

Reageer op dit artikel