nieuws

achtergrond kraanbolwerkZwolle pakt zijn ‘rotte kies’ aan

bouwbreed Premium

Op het Kraanbolwerk in de Zwolse binnenstad maakt een verffabriek plaats voor stedelijke ontwikkeling. Plannen voor deze locatie sneuvelden tot nog toe, maar nu de gemeente met hulp van rijkssubsidie de ontwikkeling zelf ter hand wil nemen, krijgt Zwolle de kans een nieuwe invulling te geven aan de ‘rotte kies’ in het stadsbeeld.

Eind deze maand beslist de gemeenteraad over de voorgenomen samenwerking met eigenaar Schaepman van de verffabriek en ontwikkelaar AM. Volgens het plan verwerft de gemeente de grond en gaat AM na de bodemsanering aan de slag met de uitgangspunten zoals die nu gezamenlijk in een stedenbouwkundig model zijn geformuleerd. De afgelopen jaren hebben ontwikkelaars zich stukgebeten op een financieel haalbaar plan voor de locatie. De hoge verwervings- en saneringskosten leidden tot plannen met te veel hoogbouw of te dure woningen.

Zwolle kreeg een rijkssubsidie van 5 miljoen euro om de impasse te doorbreken. Voorwaarde is dat de gemeente naast een provinciale bijdrage van 2,5 miljoen zelf de co-financiering met 2,5 miljoen compleet maakt en uiterlijk begin 2012 met de bodemsanering begint. Daarmee vormt het raadsvoorstel, waar ook de gemeentelijke subsidie deel van uitmaakt, een breekpunt in de voortgang van de plannen. “Zwolle beschikt net als veel andere gemeenten nu niet over een vette spaarpot”, constateert gemeentelijk projectmanager Chris Schotman. “Maar nu doet zich de kans voor deze prominente plek echt bij de stad te betrekken.’’

Met de 10 miljoen euro is voor de gemeente een sluitende exploitatie mogelijk. “In deze constructie met de ontwikkelaar is het voor de gemeente gemakkelijker risico’s te dragen”, stelt Schotman. De afspraak is dat ontwikkelaar AM, die vóór de fusie onder de naam BAM Vastgoed al met Schaepman aan tafel zat, de bouwrijpe grond van de gemeente afneemt. “Het is net als knikkeren op het schoolplein”, beschrijft de projectmanager. “Gelijk oversteken. Als die wil er bij alle partijen is, dan lukt het ook.”

Hoewel het stedenbouwkundig model nog geen uitgewerkt plan omvat, zijn de contouren van de maximale bebouwing wel aangegeven. Op het Kraanbolwerk is plek voor zo’n 150 woningen, waarvan ruim 40 grondgebonden woningen. Er mag een ‘hoogteaccent’ van 10 bouwlagen worden gerealiseerd, zo blijkt uit het model. Uitgangspunt is dat er door de mix van appartementen en grondgebonden woningen het plan geen massale indruk maakt en er een gevarieerd beeld ontstaat. Daarnaast willen de partijen het karakter van het industriële erfgoed in het plan laten terugkomen. Met een totaal vloeroppervlak van 23.000 vierkante meter aan bebouwing, waar in eerdere plannen nog sprake was van 30.000 vierkante meter, is de bebouwingsgraad flink verlaagd.

Bodemsanering

“We willen de kwaliteit van de locatie optimaal benutten”, benadrukt Schotman. “Ik denk dat we daar met dit model een goede basis voor hebben gelegd.”

De plannen worden in overleg met omwonenden verder uitgewerkt. Ondanks het slechte economische tij verwachten partijen dat de woningen, onder meer vanwege de locatie, in trek zullen zijn. Als de raad deze maand groen licht geeft, kan de voorbereiding voor sloop van de fabriek en de bodemsanering beginnen. Volgens de planning begint de bouw in 2014.

Reageer op dit artikel