nieuws

Virtueel bouwen niet meer te stuiten

bouwbreed

Na een trage aanloop raakt de toepassing van Bouwwerk Informatie Modellen (BIM) of Virtueel Bouwen in een stroomversnelling

Alle partijen uit de bouwketen zitten in een leerproces. Jan Straatman, Willem Pel, Hans Hendriks en Mark Damen brachten met SBR de stand van zaken van Virtueel Bouwen in kaart.
Virtueel Bouwen is niet meer weg te denken. De ervaringen in de afgelopen decennia leren dat het voor veel bedrijven nog niet eenvoudig is de transformatie te maken van spreadsheet en 2D CAD-pakket naar BIM. Het is een leerproces van vallen en opstaan.
Uit een enquête naar de stand van zaken onder architecten, adviseurs, bouwers, handel- en toelevering blijkt dat de meeste ondervraagden bekend zijn met BIM en overtuigd zijn dat ze in de toekomst niet zonder kunnen. Driekwart geeft echter aan dat BIM nog niet is doorgevoerd en nog niet is verankerd in de bedrijfsstrategie. Tegelijkertijd zegt ruim 70 procent wel toe te zijn aan invoering van BIM. In meer dan de helft van de gevallen wordt per bouwproject beslist over de invoering.
Bij de functionaliteiten van Virtueel Bouwen denken de ondervraagden vooral aan 3D, 4D of 5D, visualisatie, informatie vanuit één bron, proces-beheersing en (integraal) samenwerken. Uitwisseling van documenten, clashdetectie, visualisatie, 2D-tekeningen genereren uit 3D-modellen, kwaliteitsbeheersing, calculatie, bepalen van hoeveelheden, procesoptimalisatie (Lean) zijn al aan de orde of worden binnen 1 à 2 jaar van belang. Bijna alle respondenten ervaren drempels en zijn zich ervan bewust dat het invoeren van BIM eisen stelt aan werkwijzen en procedures in de organisatie.
Op de eerste plaats bestaat onzekerheid over kosten en baten. De initiële investeringen zijn hoog en de opbrengsten moeilijk te kwantificeren. Ten tweede heeft het een grote impact op de werkprocessen; zowel intern als tussen ketenpartners. Er is nog geen uitgekristalliseerde beste werkwijze met Virtueel Bouwen. De onzekerheid over de invloed op de rolverdeling in het bouwproces roept weerstand op. Op de derde plaats vergt het een cultuurverandering en doorbreken van tradities. Het op peil brengen van competenties vraagt forse inspanningen. Ten vierde twijfelen sommigen of ketenpartners bereid en in staat zijn de veranderingen effectief tot stand te brengen. Tot slot zijn de systemen niet uitontwikkeld, zoals het BIM-model (de software), de classificatieafspraken, de BIM model-informatieniveaus en de normeringen. De ondervraagden gaan ervan uit dat deze barrières binnen afzienbare termijn worden opgelost.
Na 10 jaar scepsis over BIM, zijn nu steeds meer partijen ervan doordrongen dat Virtueel Bouwen een doorslaggevende facilitator kan zijn voor vernieuwing van de bouwprocessen, innovatieve organisatievormen en -contracten, effectievere en efficiëntere samenwerking en integraal ontwerpen en bouwen.
Virtueel Bouwen kan een aanmerkelijke bijdrage leveren aan het verminderen van faalkosten door doeltreffende informatiestromen. Door dit besef kwam de uitrol in een versnelling.
Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar de mogelijkheden van Virtueel Bouwen voor hun ondersteunende systemen en naar de manier waarop zij dit in hun bedrijfsprocessen kunnen inbedden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de belangstelling voor BIM-workshops van SBR.
Balance & Result
respectievelijk deBIMSpecialist, SBR

Reageer op dit artikel