nieuws

Informatie van opdrachtgever voor de selectie moet veel beter

bouwbreed

Aannemers snakken naar betere informatie van de opdrachtgevers, nog voordat die inschrijvers selecteren. Dat kan behoorlijk wat onnodige kosten schelen, blijkt uit de evaluatie van de aanbesteding van de kaden van de Wilhelminahaven in Eemshaven.

Opdrachtgevers verstrekken contractstukken nu meestal pas na selectie van
gegadigden. Dit betekent dat marktpartijen zich pas in het risicoprofiel van het
project kunnen verdiepen nadat ze geselecteerd zijn. Dat kan eerder en is ook
beter vanuit het oogpunt van bedrijfsstrategie en het reserveren van capaciteit
in de aanbiedingsfase, vinden de gegadigden van het project, dat als
d&c-contract in de markt is gezet, inclusief onderhoud. Voor Groningen
Seaports was het de aller eerste keer dat een geïntegreerd contract werd
toegepast. Bij die informatieverstrekking voor de selectie zouden aannemers ook
graag de selectiedraad kennen, het beoordelingsprotocol, de scope van het
project en de projectbasis. Daarnaast helpt ook het risicoprofiel om direct
helderheid te geven, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen risico’s van de
opdrachtgever die niet of mogelijk wel door de opdrachtnemer beïnvloedbaar zijn
en risico’s voor de opdrachtnemer die beïnvloedbaar zijn door de opdrachtgever.
In de evaluatie die door PRO6-managers is uitgevoerd, wordt de opdrachtgever
aangeraden in de voorbereidingsfase duidelijke keuzes te maken over de eigen rol
in het proces en over de taken en verantwoordelijkheden van een eventueel
ingehuurd ingenieursbureau, hetgeen hier het geval was. Daarnaast is het juist
bij een d&c-contract van belang de eisen van ontwerp en uitvoering goed uit
te werken. Hoe beter dat gebeurt, des te gemakkelijker wordt het voor
opdrachtnemers daaraan een prijs te hangen.

Tijd

Ook pleiten de aannemers voor een optimaal ingericht tenderproces waarbij de
planning van de aanbesteding de inschrijvers genoeg tijd laat voor het opstellen
en beprijzen van het ontwerp. Daarbij hoort dan een rekenvergoeding die
realistisch aansluit bij de daadwerkelijk gemaakte kosten door de inschrijvers.
Aannemers hebben verder nog behoefte aan een goede interactie met de
opdrachtgever, waarbij gepraat kan worden over zaken als risicoprofiel en
-verdeling, eisen en ontwerpvrijheid. Dat moet echter niet ontaarden in een
concurrentiegerichte dialoog. Ten slotte willen aannemers aan wie het werk niet
is gegund, graag kennisnemen van de inhoudelijke beoordeling door de
opdrachtgever. Niet om die daarmee om de oren te slaan, maar om zichzelf te
kunnen verbeteren.

Reageer op dit artikel