nieuws

Zeezout minder kwalijk voor luchtkwaliteit

bouwbreed

Fijn stof kan de bouw opnieuw parten gaan spelen. Zeezout blijkt een veel kleinere invloed te hebben op de luchtkwaliteit waardoor de zogenoemde aftrekregeling op de schop moet.

Fijn stof (PM10) bestaat gemiddeld voor 75 tot 80 procent uit door menselijk handelen gevormde bestanddelen. Dat is 25 procent meer dan waarvan vroeger werd uitgegaan. De fijnere fractie PM2,5is zelfs voor 85 tot 90 procent antropogeen. Dat is 20 procent meer dan gedacht. Dit blijkt uit het rapport Beleidsgericht Onderzoeksprogramma fijn stof.
Volgens de vier onderzoeksinstellingen Planbureau voor de Leefomgeving, ECN, RIVM en TNO betekent dit dat de bijdrage aan de vorming van fijn stof in de lucht door ammoniak, zwaveloxiden, stikstofoxiden en vluchtige koolstofverbindingen tot dusver is onderschat.
Andersom betekent het dat de bijdrage van zeezout veel geringer is dan gedacht. Volgens de onderzoekers betekent dit dat de regeling voor aftrek van zeezout op de helling moet. Dat betekent weer dat de normen voor antropogene fijn stof feitelijk strenger zullen worden.

Vertraagd

Fijn stof is er verantwoordelijk voor geweest dat een aantal ruimtelijke ontwikkelingen vertraagd zijn. Zo heeft de Raad van State de verbreding van de A4 bij Leiderdorp aanvankelijk tegengehouden vanwege de luchtkwaliteit. Aangenomen werd dat een aanzienlijk deel van het fijn stof in Nederland kwam door zeezout. De aftrekregeling bood daarvoor soelaas. Nu blijkt dat zeezout veel minder invloed heeft.
Keerzijde van de medaille is dat maatregelen om de concentraties fijn stof te verlagen effectiever kunnen zijn. In welke mate dat het geval is, weten de onderzoekers nu nog niet. In een vervolgonderzoek zullen de instituten daar antwoord op geven. Wel weten ze nu dat verdere vermindering van de emissies stikstofoxiden en ammoniak in Nederland en Europa het meest effectieve middel is om te voldoen aan de normen voor fijn stof.
Overigens zijn de PM10-concentraties tussen 1993 en 2007 met 24 tot 32 procent gedaald. De daling doet zich voor bij stoffen die bijdragen aan fijn stof.

Reageer op dit artikel