nieuws

Publieke opdrachtgever en tegelijk bevoegd gezag of twee regels linkslijnend

bouwbreed

Opdrachtgevers met een publiekrechtelijke signatuur zijn ook het bevoegd gezag, verantwoordelijk voor de afgifte van vergunningen. Hoe zit het met die verhouding?

Kan een aannemer die vertraging oploopt, deze (ten dele) verwijten aan zijn
wederpartij, die naast zijn hoedanigheid van privaatrechtelijke wederpartij ook
het bevoegd gezag is? Die vraag kwam voor de Raad van Arbitrage (RvA), die op 3
februari 2010, nr. 30.340, uitsprak dat hier twee dingen door elkaar werden
gehaald. De aannemer vorderde 341.930,70 euro wegens vertraging in de verlening
van de vergunningen. Desgevraagd gaf hij ter zitting aan dat hij aan zijn
vordering geen tekortkomingen van opdrachtgever ten grondslag legde. Het ging
hem alleen om handelen en nalaten van het bevoegd gezag in het kader van de Wet
milieubeheer. Arbiters oordelen als volgt. De afdeling van de provincie die
optreedt als vergunningverlener en toezichthouder op de naleving van de
milieuwetgeving (het bevoegd gezag) bestaat uit andere personen dan die welke
bij de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
Bovendien zijn de personen werkzaam bij beide afdelingen werkzaam in andere
plaatsen. Anders dan de aannemer aanneemt, kunnen de handelingen van het bevoegd
gezag in het kader van diens publiekrechtelijke taak onder de wet Milieubeheer
niet worden toegerekend aan opdrachtgever in zijn hoedanigheid van
privaatrechtelijke contractspartij van aannemer. Voor zover de vordering van de
aannemer op de stelling dat de opdrachtgever in dezen tekortschoot, is
gebaseerd, wordt hij afgewezen. Dit is maar één voorbeeld van problemen rond
vergunningen in bouwcontracten. Met de invoering van de Wabo is het nodig dat
contractanten over hun afspraken rond wie waarvoor verantwoordelijk is, goed
doordenken. Het systeem is immers ingrijpend veranderd. Wat de komst van de
Wabo, die maar liefst 25 vergunningen vervangt, zal betekenen voor de contracten
is in al het publicitaire geweld rond de invoering van de Wabo nog nauwelijks
aan de orde gekomen. Met name de privatisten onder de juristen gaat dit aan. Zij
geven immers de concrete werkzaamheden rond vergunningen in de contracten vorm.
Om deze consequenties onder de knie te krijgen, organiseert het Instituut voor
Bouwrecht op 14 september 2010 een bijeenkomst getiteld: De UAV 1989/UAV-GC 2005
en de omgevingsvergunning.

Directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft.

Reageer op dit artikel