nieuws

‘Even pas op de plaats met duurzaam inkopen’

bouwbreed

‘Even pas op de plaats met duurzaam inkopen’

Toen het debat over het nieuwe Bouwbesluit afgelopen dinsdag even geschorst was, zag lobbyist Michiel Nieuwenhuys zijn kans schoon Kamerleden snel nog even iets in te fluisteren. Een dag later blikt hij terug. “Waarom had niemand het over de kosten van de praktijktoets? VROM heeft nog geen euro toegezegd.”

Het is verwonderlijk hoe bescheiden het NVTB op een kamertje in een
Nieuwegeins kantoor is gehuisvest. Voor het pand hangt niet eens een vlag van de
koepelorganisatie. Het staat in schril contrast tot de belangen die het verbond
vertegenwoordigt, namelijk die van honderden leveranciers van bouwmaterialen,
die samen jaarlijks 15 tot 20 miljard euro omzetten. Nieuwenhuys wilde dolgraag
zijn verhaal kwijt in deze serie waar belangenbehartigers hun visie op het
nieuwe Bouwbesluit nog eens kunnen geven. Hij belde Cobouwal eerder om te vragen
hoe hij op deze plek terecht kon komen. Ook het NVTB heeft kritiek op het
besluit dat regeldruk beoogt te verminderen en het Bouwbesluit en
Gebruiksbesluit samenvoegt. Eerst wil Nieuwenhuys echter iets positiefs kwijt.
“Regels zijn eenvoudiger geworden en uniformer. Het kan inderdaad nog beter,
maar we maken stappen vooruit. De toezegging van de minister om het Bouwbesluit
te toetsen aan projecten is dan ook zeer goed. Daarmee kunnen fouten en de
mogelijk tegenvallende kosten die het Bouwbesluit met zich meebrengen worden
gecorrigeerd.”

Milieuberekening

Nieuwenhuys is namens het NVTB nauw betrokken bij de totstandkoming van het
nieuwe Bouwbesluit. Ook bij het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe
bouwregels was hij aanwezig. Hij heeft er gemengde gevoelens aan overgehouden.
“Ik vond het positief, omdat de minister zijn zin kreeg en weinig knievallen
heeft hoeven maken. Er waren geen moties. Kamerleden die in de eerste termijn
veel vragen hadden, beten in de tweede termijn niet door. Negatief vond ik
echter de inbreng van Antoinette Vietsch (CDA, red.) over de milieuparagraaf.
Dat zij die wil tegenhouden zit ons dwars.” De milieuparagraaf schrijft voor dat
‘duurzame’ prestaties van bouwwerken worden berekend. Het NVTB is daar
voorstander van. “Wij vinden namelijk dat een uniforme milieuberekening van een
heel bouwwerk veel eerlijker is dan de manier waarop rijksoverheden nu duurzaam
inkopen. Het veelkoppige Rijk – ik zal niet zeggen monster – hanteert namelijk
een waaier aan berekeningen die allemaal verschillende uitkomsten hebben. Mijn
achterban heeft daar dagelijks last van. Door ongelijke uitkomsten kan het
zomaar zijn dat er materialen ten onrechte buiten de boot vallen. Er zijn al
branches die dreigen met rechtszaken tegen de instrumentenbouwers (Dubocalc,
GreenCalc, etc.).” Gesteund door het Overleg Platform Bouw heeft het NVTB
voorgesteld de milieuparagraaf onder voorwaarden in het Bouwbesluit op te nemen.
“Wij stellen voor het duurzaam inkopen van gebouwen en infrastructuur zoals het
Rijk nu doet, te parkeren totdat alle verschillende rekenmethoden op elkaar zijn
afgestemd. De directeur duurzaam inkopen van het ministerie van VROM, Wiana
Partakusuma, heeft met ons de afspraak gemaakt dat ze daarover in gesprek wil
gaan.” Dat de Nederlandse nieuwe rekenmethode niet zou aansluiten bij de
Europese norm die nog gemaakt moet worden voor milieuprestaties van gebouwen, is
voor Nieuwenhuys evenmin een reden om te wachten met het berekenen van
milieuprestaties. “Het duurt zeker nog tot 2015 voordat er witte rook uit Europa
komt. Het is niet verstandig om daarop te wachten. Bovendien onderhandelen wij
Nederlanders ook gewoon mee met die Europese norm.”

Brandcompartimenten

Er zijn meer zaken die de verenigde toeleveranciers van bouwmaterialen graag
anders zien in het nieuwe Bouwbesluit. “Dat brandcompartimenten in sommige
gebouwen van 1000 naar 2500 vierkante meter gaan, juichen we toe. Maar wij
vinden ook dat die versoepeling voor bijvoorbeeld parkeergarages zou moeten
gelden, omdat het architecten meer ontwerpvrijheid geeft en omdat er dan meer
geld overblijft voor andere zaken. In de toelichting van het concept-Bouwbesluit
staat verder dat alles wat vrijkomt bij sloop en bouw, aangeduid moet worden als
afval. In veel gevallen is dat zo, maar het komt ook vaak voor dat er bruikbare
materialen overblijven. Het lijkt me niet de bedoeling van het ministerie om zo
slordig om te gaan met hergebruik. Bovendien levert deze regel onnodig veel
papierwerk op.”

Praktijktest

De meeste van de bezwaren die de NVTB heeft tegen het nieuwe Bouwbesluit, kon
het verbond kwijt in het Overleg Platform Bouw, het officiële adviesorgaan van
het ministerie van VROM. Maar Nieuwenhuys ontdekte onlangs toch nog een passage
in het besluit, waar het ministerie “iets te ijverig mee aan de slag is
geweest”. Het betreft een verbod op het in de handel brengen van bouwproducten
die niet CE-gemarkeerd zijn. “Ik heb geen idee wat dat betekent, omdat wij het
handelsverkeer buiten de Nederlandse bouwplaats niet overzien. Maar bovenal
vinden wij dat zo’n maatregel niet in het Bouwbesluit thuishoort. Het overstijgt
namelijk de bouwpraktijk.” Tot slot de praktijktest, waarmee het Bouwbesluit in
de zomer tegen het licht wordt gehouden. Hoe moet die er uit zien? “Ik denk dat
er moet worden gekeken naar verschillende gebouwtypen, zoals woningen,
ziekenhuizen, scholen en andere utiliteitsgebouwen. Daar heb ik me trouwens
gisteren (dinsdag, red.) over verbaasd. Dat niemand het over de kosten van die
test heeft gehad. Ik schat dat het toch enkele tonnen gaat kosten. Tientallen
ingenieurs, architecten zullen er weken druk mee zijn. Ze moeten zowel het oude
als het nieuwe besluit doorrekenen. VROM heeft nog geen geld toegezegd, heeft
een beroep gedaan op het bedrijfsleven.”

Trouwe lezer

De trouwe lezer van deze serie, had Joop Petit (toezichthouder van de
Stichting Bouwkwaliteit) op deze plek verwacht. Hij voelde zich echter niet
geroepen iets inhoudelijks over het Bouwbesluit te zeggen. De Stichting
Bouwkwaliteit evenmin. Vanaf nu vervolgen we de estafettejournalistiek weer.
Nieuwenhuys daagt Alex Pastoors van de BNA uit. “Kan de bond van architecten
voldoende haar ei kwijt in dit Bouwbesluit?”

Reageer op dit artikel