nieuws

Geen hobbels voor bouwen in dijk

bouwbreed Premium

De gemeente Katwijk ontvangt graag toeristen

Maar helaas heeft Katwijk een parkeerprobleem. Aan de westkant ligt de zee. Aan de noord- en zuidkant beschermde natuurgebieden. En in de grond mag niet gegraven worden, want het dorp ligt op de primaire waterkering. De kustversterking is nodig omdat er nu een veiligheidsprobleem is, betoogt Jaap Koopman.

Om dit veiligheidsprobleem op te lossen werken vier partijen samen (Katwijk, Provincie, Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap van Rijnland). De kustversterking biedt mogelijkheden om functies te combineren. Een onderzoek hiernaar is gaande.
De Noordzeekust is op een aantal plaatsen onvoldoende sterk. In 2015 moeten die plaatsen zijn versterkt. De boulevard van Katwijk ligt over een lengte van circa 500 meter op 6 meter boven NAP. Hij moet minstens op 7,5 meter boven NAP liggen. Dat was al bekend in de jaren zestig. Echter, de nieuwe boulevard was toen net weer opgebouwd, dus was het verhogen van de boulevard voor de gemeente Katwijk onaanvaardbaar. Door sloop van oude gebouwen verder landinwaarts ontstond de gelegenheid om daar de nieuwbouw op een hoger peil te bouwen.

Veiligheid

Het strand heeft een unieke directe relatie met het centrum. Dit vormt een van de aantrekkelijkste elementen van Katwijk. Zo bieden delen van de boulevard vrij uitzicht op de zee. En de Voorstraat mondt als het ware direct uit op het strand. De primaire waterkering is streng beschermd. Dat is logisch want het gaat om de veiligheid van grote delen van West-Nederland. Ondergronds bouwen is uitgesloten en holle ruimten zoals kelders of kruipruimten mogen een bepaalde, kleine, inhoud niet overschrijden.
Katwijk heeft vervolgens beperkingen aan de noord- en zuidzijde. Daar liggen ‘Natura 2000’-gebieden. Katwijk kan dus niet westwaarts (zeewering en Noordzee), niet naar het noorden of het zuiden (natuurgebieden) en niet naar beneden (primaire waterkering) uitbouwen. De gemeente streeft naar een oplossing waarbij aan de westzijde van de boulevard de primaire waterkering komt die zodanig sterk is dat het ‘buitendijkse’ gebied ‘binnendijks’ komt te liggen. De drieduizend inwoners van dat gebied hebben dan dezelfde bescherming als alle andere inwoners van West-Nederland. Kustversterkingen moeten uitgevoerd worden als (zachte) zandige oplossingen. Alleen daar waar het absoluut niet anders kan staat het Rijk harde dijken of andere constructies toe.
In de buurbadplaats Noordwijk is een versterkingsconstructie bedacht die twee versterkingsvarianten combineert tot één, namelijk een dijk (hard) in duin(zacht). Met deze oplossing ontstaat een kering die minder hoog en minder breed hoeft te zijn. Zo blijft uitzicht op zee en de afstand tot het strand zoveel mogelijk behouden. Beide voordelen spreken de gemeente aan.
Katwijk heeft bedacht de harde constructie (dijk) te benutten en als een parkeergarage uit te voeren. Dit idee liet Katwijk onderzoeken door TNO te Delft. Het rapport dat TNO hierover uitbracht geeft aan dat zo’n oplossing goed mogelijk is. Een enkellaags parkeergarage voor circa 500 parkeerplaatsen is goed uitvoerbaar. Het vereist nog wel wat nader onderzoek op een aantal aspecten. Dit onderzoek voert momenteel het adviesbureau Royal Haskoning uit en is in juni 2010 gereed.

Ruimtelijke kwaliteit

Het platform Klimaatdijk, een initiatief van het Waterinnovatieprogramma van Rijkswaterstaat (WINN), verkent de mogelijkheden om veiligheid te combineren met ruimtelijke kwaliteit. De combinatie van parkeergarage en kustversterking in Katwijk lijkt voor het platform ook een reële kans om veiligheid met ruimtelijke kwaliteit voor de Noordzeelocatie te realiseren (www. Klimaatdijk.nl). Betrokken partijen die tezamen de projectgroep Kustversterking vormen volgen de studies op de voet. Voor alle partijen staat de veiligheid van de kustversterking buiten de discussie. Op basis van het nadere onderzoek en het voorliggende rapport zal de stuurgroep besluiten of het idee in de kustversterking al dan niet wordt uitgewerkt. Momenteel staat de kustbeheerder geen bebouwing in de primaire kering toe. Als de constructie aantoonbaar niet nadelig is voor de primaire functie, namelijk water keren, kan de oplossing een pilot zijn voor vergelijkbare kustprojecten.

Reageer op dit artikel