nieuws

Werkend platform digitale dijkbewaking

bouwbreed

Onderzoekers van het programma Flood Control hebben een werkend systeem ontwikkeld dat verschillende dijkmonitorsystemen kan integreren. Het moet het in de toekomst mogelijk maken complete dijkringen digitaal te bewaken.

De onderzoekers haken aan bij de experimenten voor de IJkdijk en de Livedijk die momenteel plaatsvinden op twee waterkeringen in Groningen. Daarin worden meerdere sensorsystemen getest die realtime informatie doorgeven over de staat van de dijken. Sommige systemen meten waterdrukken, andere temperatuur, weer andere bepalen zakkingen of andere parameters en er zijn ook systemen die met behulp van camera’s visuele inspecties uitvoeren.
Dat er in de toekomst één monitorsysteem zal komen dat bruikbare informatie oplevert voor alle dijken, sluit TNO-onderzoeker Erik Langius uit. Afhankelijk van de geografische situatie en van voorkeuren van beheerders zullen er meerdere systemen worden ontwikkeld. Maar die systemen moeten uiteindelijk wel met elkaar kunnen ‘praten’. Bovendien willen waterschappen, provincies of het Rijk in de toekomst op basis van digitale informatie uitspraken doen over de veiligheid van een of meerdere dijkringen. Informatie over een klein deel van een dijk is daarvoor onvoldoende. De informatie moet daarvoor niet alleen kunnen worden gebundeld en gefilterd, maar ook verrijkt door de parameters in te voeren in bijvoorbeeld een model voor dijkstabiliteit. Iedereen die is betrokken bij een dreigende watercrisis is immers op zoek naar andere informatie: een dijkbeheerder zal geïnteresseerd zijn in de plaatselijke waterdrukken, terwijl het waterschap zich meer richt op de stabiliteit van de waterkeringen in het hele gebied. De veiligheidsregio zal op zijn beurt willen weten hoe de overstromingskansen zijn per dijkring.

Overkoepelend

Onderzoekers van onder andere Deltares en TNO die het deelprogramma Robuust Monitoren trekken, hebben een werkend model ontwikkeld. Dat moet als overkoepelend platform voor digitale dijkbewaking gaan fungeren. Het model is nog ruw en zal de komende jaren worden verfijnd. Langius schat dat daar nog zo’n vijf jaar mee is gemoeid. De ontwikkeling zal min of meer gelijk opgaan met de ontwikkeling van de sensortechnieken zoals die momenteel worden beproefd in de IJk- en de Livedijk.
Flood Control 2015 is een publiek-private samenwerking op het gebied van crisismanagement tijdens hoogwater. Partners zijn onder andere Arcadis, Deltares, Fugro, HKV, IBM, ITC, Stichting IJkdijk, Royal Haskoning en TNO.

Reageer op dit artikel