nieuws

Steden de dupe van afschaffen renteaftrek

bouwbreed

Een structuurwijziging op de woningmarkt moet geleidelijk gebeuren

Anders wordt de stedelijke vernieuwing het kind van de rekening. Dit
concludeert de G32 op basis van onderzoek door Ecorys. Afschaffing van de
hypotheekrenteaftrek en huurliberalisatie zijn de twee belangrijkste
ontwikkelingen die de groep van 32 steden op zich af ziet komen als aanpassing
van de woningmarkt. Die aanpassing is nodig omdat de woningmarkt op dit moment
niet goed functioneert. De G32 waarschuwt er echter voor om de twee maatregelen
niet op zichzelf staand in te voeren. Gebeurt dat wel, dan worden sommige
gemeenten en burgers de dupe. Zeker is in elk geval dat de stedelijke
vernieuwing onbetaalbaar wordt. In hun analyse wijzen de steden erop dat
afschaffing van de hypotheekrenteaftrek verschillende effecten heeft. Enerzijds
zullen de prijzen van bestaande woningen dalen met 3,5 tot 10,5 procent. Dat
heeft weer een drukkend effect op de grondprijzen, waardoor de inkomsten van
gemeenten zullen teruglopen. Daarnaast zal de vraag naar goedkopere koopwoningen
toenemen, waardoor daar de prijzen weer onder druk komen te staan met alle
gevolgen van dien voor de betaalbaarheid voor mensen met een smalle beurs. Een
gevolg hiervan is dat minder nieuwe dure woningen worden gebouwd. Daarmee valt
het segment weg dat via de grondexploitatie bijdraagt aan de goedkopere sector.
In die sector zal dan minder ruimte zijn om de kavelprijzen laag te houden.

Onevenredig

Daar komt volgens de G32 nog bij dat dalende transactieprijzen een
onevenredig groot effect hebben op de grondprijzen. Als de transactieprijzen 30
procent dalen, leveren de gronden potentieel 60 procent minder op. De
haalbaarheid van met name herstructureringsprojecten komt daarmee onder druk te
staan en de noodzakelijke vernieuwing van het bestaande stedelijke gebied
vertraagt ernstig, denken de steden. Huurliberalisatie heeft eveneens grote
effecten. Onder meer zullen de lagere inkomens er fors op achteruit gaan.
Daardoor kan het zijn dat ze nog goedkopere of kleinere woningen zullen zoeken
met sociale segregatie als gevolg. De G32 stelt dan ook een aantal eisen voor
een eventuele structuurwijziging. Zo moet de betaalbaarheid van woningen
gegarandeerd blijven, eventueel met compensatie voor vooral de lagere inkomens.
Ook zal er sprake moeten zijn van een geleidelijke invoering met
overgangstermijnen. Het juiste moment zal moeten worden gekozen. In elk geval
kan geen wijziging worden ingevoerd bij een negatief marktsentiment of negatieve
macro-economische omstandigheden. Anders dreigen een enorme vraaguitval en dito
prijsdalingen.

Reageer op dit artikel