nieuws

Arbeidsinspectie vs. bedrijfstak afbouw?

bouwbreed Premium

Met grote verbazing heeft de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) kennis genomen van het interview met Carin Benders, landelijk projectleider van de Arbeidsinspectie Afbouw in Cobouw van 19 januari

In het interview stelt mevrouw Benders dat gietvloeren het uitgangspunt vormen. Kennelijk is de Arbeidsinspectie vergeten dat de inkt van de ook door deze instantie goedgekeurde Arbocatalogus voor de afbouw nog maar net droog is. Deze catalogus vormt de vertaling van de Arbo-wet waarin vrij vertaald staat opgenomen dat moet worden voorkomen dat fysieke belasting schadelijke gevolgen voor de gezondheid mag hebben. De Arbocatalogus voor de afbouw bevat de mogelijkheid om zandcementdekvloeren te leggen, mits er mechanische hulpmiddelen worden toegepast. Alleen in uitzonderingssituaties kan van het gebruik van hulpmiddelen worden afgezien, maar dan moet er wel taakroulatie plaatsvinden. De zienswijze dat de afbouw behoudender lijkt dan de bedrijfstak bouw is gebaseerd op drijfzand. De indruk die door de tekst wordt gewekt dat NOA op de hoogte was van de zienswijze van de Arbeidsinspectie werpen wij met kracht terzijde. NOA heeft zich altijd constructief opgesteld in overleg met de Arbeidsinspectie en blijft daartoe bereid. Wel meent NOA dat indien mechanische hulpmiddelen worden ingezet, de gevolgen voor fysieke belasting bij het leggen van zandcementdekvloeren minder belastend kunnen zijn dan wanneer bepaalde andere alternatieven worden ingezet. De huidige handelswijze van de Arbeidsinspectie veroorzaakt enorme schade voor bedrijven die zandcementdekvloeren leggen. Het is gebruikelijk, dat als de Arbeidsinspectie meent dat een bepaalde handelswijze vanuit arbeidskundig oogpunt onaanvaardbaar is, er in overleg met de bedrijfstak wordt bezien op welke wijze hier mee moet worden omgegaan. Helaas moet worden geconstateerd dat de Arbeidsinspectie met NOA geen overleg heeft gevoerd en er kennelijk behoefte aan heeft om de bedrijfstak voor het blok te zetten. NOA betreurt het zeer dat de Arbeidsinspectie het huiswerk niet heeft gedaan. NOA onderzoekt de mogelijkheden om juridische maatregelen te treffen.
Vice-voorzitter NOA
BetonvloerHet is op zich begrijpelijk dat de voorzitter van NOA, de heer de Rouw, op komt voor de belangen van zijn leden. Of een stellingname in de vorm van zijn opmerking, “Op deze manier wordt een vloer uit de markt gehaald” , in het artikel ‘Nog steeds toekomst voor zandcement’ (Cobouw 15 januari), een positieve bijdrage levert in de discussie over het al of niet voortbestaan van de cementdekvloer laat zich raden.
De heer de Rouw is kennelijk van mening, dat het alternatief voor een cementdekvloer beperkt is tot de anhydrietvloer, hiermee voorbij gaand aan het alternatief zoals door de fabrikanten van breedplaatvloeren in 2003 reeds werd geopperd.
De betonvloer monolithisch afwerken (vlinderen), waarbij dus geen enkele afwerklaag nodig is, doet bij uitstek recht aan de belangrijke hedendaagse facetten als milieubesparing, kostenbesparing en verbetering van arbeidsomstandigheden.
Prefab Beton Veghel

Reageer op dit artikel