nieuws

juridisch Binnenklimaat scholen

bouwbreed Premium

Op 11 november verscheen in Cobouw het artikel ‘Scholen veel te goedkoop gebouwd’

De brancheorganisatie van het basisonderwijs (PO raad) stelt hierin dat geld voor scholenbouw blijft liggen, terwijl nieuwe scholen voor weinig geld moeten worden gebouwd.

Dit onderwerp kwam aan de orde tijdens een kamerdebat over bouwregels op 12 november. Minister Van der Laan gaf in dit debat aan dat hij de rol en positie van architecten bij de bouw van scholen kritisch gaat onderzoeken. In een recente uitspraak van het Arbitrage Instituut Bouwkunst (AIBk), die hieronder kort wordt besproken, is eveneens sprake van problemen met het binnenklimaat van een (multifunctionele) school (AIBk 6 oktober 2009, No. 1200-0510). De vraag stond centraal wie aansprakelijk is voor de tekortkomingen in de ventilatievoorziening. De gemeente (opdrachtgever) heeft zowel de projectmanager, de architect als de installatieadviseur individueel aansprakelijk gesteld.
Volgens arbiters mag de architect in beginsel uitgaan van de adviezen van de installatieadviseur. De architect is enkel verantwoordelijk voor de deugdelijke bouwkundige inpassing van de door de installatieadviseur voorgeschreven voorzieningen. Uit de casus blijkt dat de architect aan deze verplichting heeft voldaan. Daarnaast stellen arbiters dat van de architect niet kan worden verlangd dat deze het ontwerp van de installatieadviseur inhoudelijk toetst. De daartoe vereiste specialistische kennis kan nu eenmaal niet van de architect worden verlangd. Juist daarom heeft de gemeente in overleg met de architect een installatieadviseur ingeschakeld. De gemeente stelt tot slot dat de architect een waarschuwingsplicht had, maar daar kan volgens arbiters alleen sprake van zijn wanneer sprake is van herkenbaarheid van zodanig essentiële tekortkomingen, dat deze ook de niet gespecialiseerde architect niet hadden kunnen en mogen ontgaan. Van deze herkenbaarheid is volgens arbiters in dit geval geen sprake, laat staan dat hij is aangetoond.
Op grond van het voorgaande stellen arbiters vast dat de architect niet aansprakelijk is voor de tekortkomingen in de installaties. De architect hoeft daarom ook geen schadevergoeding aan de gemeente te voldoen. In de hierboven besproken uitspraak is de architect dus niet aansprakelijk, maar er zijn natuurlijk ook wel voorbeelden te noemen waarbij dat wel het geval is. Verschillende brancheverenigingen in de bouw zijn recent het partnership scholenbouw aangegaan om zich in te zetten voor betere onderwijshuisvesting. Dit partnership zal het komende jaar kennis en ervaring uit twintig scholenbouwprojecten bundelen, zodat nieuwe scholen wel gezond, functioneel en toekomstbestendig worden gebouwd. Op deze manier hoopt men problemen als hierboven beschreven te voorkomen.
Stafmedewerker/redacteur Instituut voor Bouwrecht, Den Haag
www.ibr.nl

Reageer op dit artikel