nieuws

Duurzaam bedrijf presteert beter

bouwbreed Premium

Het afgelopen jaar hebben ook bouwbedrijven op tal van fronten bemoedigende stappen gezet, initiatieven getoond en resultaten bereikt op het brede gebied van duurzaamheid. En dat in een periode waarin iedereen zich afvroeg of de crisis er niet toe zou leiden dat er aanzienlijk minder aandacht zou zijn voor duurzaamheid. Maar het omgekeerde lijkt waar: duurzame bedrijven presteren ook in bedrijfseconomisch opzicht beter.

Recent onderzoek naar de leidende principes van duurzaamheid – het Duurzaamheidkompas, zoals dat is uitgevoerd door MarketResponse en Schuttelaar & Partners – laat zien dat niet alleen voorlopers uit het bedrijfsleven aandacht besteden aan duurzaamheid, maar dat dat ook geldt voor de middengroep en achterblijvers. Voorlopers (early adaptors, innovators enz.) geven aandacht aan duurzaamheid omdat ze daarmee een voorsprong willen behouden op de concurrentie en omdat de buitenwereld (consumenten, beleidsregels enz.) hen daartoe dwingt. Oorspronkelijke achterblijvers geloven meer in de cosmetische kant van duurzaamheid en de extra glans die het geeft aan hun bedrijf.
Begrippen als duurzaam bouwen, cradle to cradle of duurzame gebiedsontwikkeling doen het in dat verband goed, maar de onderbouwing ervan is nog allerminst gefundeerd. Niet voor niets kondigde secretaris-generaal Hans van der Vlist van het ministerie van VROM onlangs aan binnenkort alle standaarden en certificeringen voor de bouw te integreren, waarbij het Bouwbesluit ongetwijfeld een leidende rol gaat spelen. Daardoor ontstaan naar verwachting ook op het gebied van duurzaamheid heldere uitgangspunten en criteria, die voor de hele sector gelden en die daardoor ook mede het duurzaamheidsimago van de bouw bepalen.
Maar zeker niet alleen door nieuwe regelgeving of certificering zal duurzaamheid een prominentere rol – moeten – spelen in de sector. Samenleving, consumenten, stakeholders en maatschappelijke organisaties verwachten en eisen van het bedrijfsleven steeds meer waarborgen op dat terrein. De spontaan genoemde duurzaamheidsissues uit het onderzoek geven aan dat het spectrum zich verbreedt. Aan de ene kant spelen mondiale kwesties een (hoofd)rol, aan de andere kant zijn het juist de lokale omstandigheden die in het kader van duurzaamheid van belang worden gevonden.
Zo denken respondenten dat het slecht(er) gaat met het tropisch regenwoud, de zorg en aandacht voor de medemens in de buurt, kinderarbeid in ontwikkelingslanden, vervuiling van de bodem en van oceanen. Het is opvallend dat de thema’s te maken hebben met people en planet. Burgers beseffen kennelijk goed dat duurzaamheid breed is en al die aspecten in zich heeft. En dat betekent een complexe, integrale opgave voor alle partners in de bouwketen die niet zozeer voortkomt uit idealisme maar uit bedrijfseconomisch en strategisch belang op termijn.
De mentale ‘doorbraak’ die nu gaande is is zeker ook voor de duurzaamheidsopties en -ambities van het bedrijfsleven van strategisch belang. Maar (zeker) niet alleen de bouwsector is aan zet. Ook overheid en consumenten zelf hebben een rol en verantwoordelijkheid. Het lijkt logisch dat voor de grote, mondiale thema’s de overheid het meest aan zet is, terwijl thema’s die dichterbij liggen, zoals vermindering van bouwafval, energiezuinige of -neutrale gebouwen, hergebruik van bouwmaterialen, milieuvriendelijk bouwmateriaal, betere arbeidsomstandigheden of CO2-besparing, meer bij het bouwbedrijfsleven.
Het is niet eenvoudig de verschillende duurzaamheidsthema’s aan te pakken. Toch is het hard nodig. Ook in een crisistijd. Wanneer gekozen wordt voor een strategie waarbij organisaties samen met haar werknemers, inclusief de jongere generatie, een eigentijdse invulling geeft en actief op zoek gaat naar nieuwe waarden. Vooral de jonge generatie blijkt meer dan gemiddeld gemotiveerd om duurzaamheidszaken aan te pakken en daarin ook zelf tijd en energie te willen investeren. Zij kennen de nieuwste, internationale ontwikkelingen via internet en Twitter beter dan oudere generaties. Daarom moet bij de slag om duurzaamheid vooral van hun kennis, kunde en enthousiasme gebruik worden gemaakt. Dat is niet alleen noodzakelijk maar ook inspirerend en vernieuwend.

Reageer op dit artikel