nieuws

Objectieve conditie-informatie infrastructuur onmisbaar bij prestatiecontract

bouwbreed

Opdrachtgevers besteden het onderhoud van infrastructuur steeds vaker uit via prestatiecontracten. Daarbij is een goede inschatting van de risico’s op basis van betrouwbare en objectieve conditie-informatie nodig. Vernieuwing en aanvulling van NEN 2767 moet hiervoor een eenduidige oplossing bieden.

Beheer en onderhoud van infrastructuur wordt steeds complexer door een
toenemend en steeds zwaarder wordend verkeer, een verouderend areaal, vaak
krappe budgetten en meer aandacht voor de gebruiker en de omgeving. Daarnaast
vormt infrastructuur het adersysteem van de nationale economie waardoor de
impact van onderhoud geminimaliseerd moet worden. Inspectie is een cruciale
schakel bij het beheer en onderhoud (Asset Management). Zonder betrouwbare
informatie over de toestand van het areaal kunnen risico’s niet worden beheerst
en kan geen effectief en efficiënt onderhoudsplan worden vastgesteld. Om die
reden is er behoefte ontstaan aan verbeterde en meer uniforme
inspectieprocedures.

Risico

Betrouwbare toestandinformatie (conditie) is een belangrijke parameter voor
het inschatten van risico’s. Inspectie speelt daarmee ook een belangrijke rol
binnen de contractuele sfeer. Meer en meer wordt door opdrachtgevende partijen
het onderhoud van infrastructurele objecten, al dan niet als volledig netwerk,
uitbesteed middels prestatiecontracten. Hierbij verschuiven meer
verantwoordelijkheden van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Van essentieel
belang voor het adequaat beheersen van risico’s is dat het risicoprofiel
gedefinieerd moet zijn en daarmee voor een opdrachtnemer calculeerbaar
vooraleerst hij de bijbehorende verantwoordelijkheid en bevoegdheid kan
aanvaarden. Om de status van objecten inzichtelijk te maken, wordt de bestaande
Nederlandse norm NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen verder
aangevuld met een gebrekenboek voor infrastructurele objecten. Het plan hiertoe,
met als initiatiefnemers Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie en het
adviesbureau D.O.N. Bureau, is door het NEN opgepakt met het instellen van een
NEN-commissie die de uitontwikkeling moet realiseren. De NEN-commissie wordt
bijgestaan door zo’n veertig partijen bestaande uit opdrachtgevers en
opdrachtnemers.

Uniforme meting

De systematiek moet een nationaal uniforme methodiek van conditiemeting voor
infrastructuur opleveren. Hiermee wordt een belangrijke stap gemaakt in het
kader van Asset Management. Risico’s worden beter calculeerbaar en beheersbaar
gemaakt. Dit is ook van belang bij het bereiken van consensus tussen
contractpartijen over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en risico binnen
prestatiecontracten. Bovendien levert de nieuwe NEN-norm een belangrijke
bijdrage aan een betere communicatie in de gehele supply chain. Immers, nog
nooit eerder zijn op nationaal niveau door een representatieve groep partijen op
deze schaal eenduidige afspraken gemaakt over de decompositie en bijbehorende
gebreken van infrastructuur. Alle partijen benoemen zowel de onderdelen binnen
een decompositie als de gebreken aan deze onderdelen op eenzelfde manier.

Reageer op dit artikel