nieuws

Quickscan inventariseert risico’s bij infraprojecten

bouwbreed Premium

Quickscan inventariseert risico’s bij infraprojecten

Veiligheid, gezondheid en milieu. Bij infraprojecten belangrijke aspecten voor de omgeving en de bouwers op het werk. Royal Haskoning heeft een zogeheten (V)eiligheid (G)ezondheid en (M)ilieu-quickscan ontwikkeld om risico’s op deze drie terreinen te inventariseren.

De quickscan – aangemeld voor de ingenieursprijs de Vernufteling – is vooral
bedoeld voor regionale projecten die een maximale investering van vijf miljoen
euro vergen. “Voor grote infraprojecten, zoals de Noord-Zuidlijn, is deze scan
niet toereikend genoeg. Daar is een verfijndere applicatie voor nodig, zoals
Risman. Bij het bepalen van de risico’s komen uit alle geledingen van het
bouwteam experts bij elkaar. Voor kleine(re) infraprojecten ontbreekt daarvoor
het budget, dan is deze quickscan een uitkomst”, legt projectleider Peter
Gosselink van Haskoning uit. Volgens Gosselink zijn veiligheid, gezondheid en
milieu nog steeds onderbelichte aspecten binnen infrastructurele projecten.
“Door de risico-inventarisatie al voor de DO-fase toe te passen, zijn risico’s
relatief makkelijk te ondervangen. We hebben nu bij zeven regionale
infraprojecten deze scan uitgevoerd en dan komen zaken naar voren waarover de
ontwikkelaar c.q. opdrachtgever nog niet goed over heeft nagedacht of zelfs over
het hoofd heeft gezien. Zo kwamen we erachter dat een verkennend bodemonderzoek
was vergeten. Tijdens dat onderzoek werd een bodemverontreiniging ontdekt. Stel
je voor dat die verontreiniging ineens was opgedoken bij de uitvoering; dat had
de opdrachtgever veel geld gekost. Een ander vaak vergeten aspect is het
plaatsen van bouwhekken. Blijkt tijdens het werk dat kinderen op de bouwplaats
gaan spelen. Dat brengt onveilige situaties met zich mee. Als je zoiets van
tevoren in de risico-analyse ter berde brengt, kan de opdrachtgever er op
inspelen.”

Bestek

De VGM quicksan is een beknopte notitie met een globale inventarisatie van
schaderisico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De risico’s
worden gecodeerd met vier kleurcodes (beperkt, belangrijk, hoog en nader te
bepalen). Op basis van die resultaten worden de risico’s in overleg met de
opdrachtgever en (onder-)aannemers en toeleveranciers geëvalueerd. “In dat
gesprek bepalen we samen welke risicobeperkende maatregelen genomen moeten
worden of dat er aanvullend onderzoek nodig is. De risico-inventarisatie en
evaluatie zijn input voor het ontwerp en het bestek”, zegt Gosselink. Er komt
geen complexe ict-applicatie aan te pas om de risico-inventarisatie in kaart te
brengen. De notitie kan in een Office-toepassing worden opgeschreven. Risico’s
hebben bijvoorbeeld betrekking op ongevallen en letsel, verontreiniging,
milieubelasting, brandgevaar, fijn stof en ecologisch onverantwoorde
bouwstoffen. Elk risico krijgt een indexcijfer: hoe hoger het cijfer, hoe groter
het risico. Bij een te hoog indexcijfer worden in overleg met de opdrachtgever
expliciete maatregelen genomen.

Bewustwording

Er wordt ook rekening gehouden met klimaataspecten, zoals het aantal
transportkilometers en CO2-uitstoot van materiaal en materieel. “Regelmatig
blijkt dat rijdend materieel langdurig stationair draait. Door de aannemer erop
te wijzen, kan hij er rekening mee houden. Vaak is het zo dat de uitvoerder er
zich niet eens bewust van is. Door deze quickscan verhogen we de bewustwording
van risico’s”, aldus Gosselink. De ervaringen tot dusver zijn positief. “De
opdrachtgevers, voornamelijk overheden en projectontwikkelaars, pakken de
risico’s serieus aan als ze in kaart zijn gebracht. Het wordt steeds makkelijker
om risicobeperkende maatregelen te nemen”.

Reageer op dit artikel