nieuws

Weg uit de crisis ligt in het water

bouwbreed

De bouwwereld trekt terecht aan de bel, nu de economische crisis zich steeds meer laat voelen. Opdrachtgevers houden de hand op de knip, en de economie schakelt razendsnel terug naar de laagste versnelling. Vrachtauto’s hoeven straks de weg niet meer op en met de files verdwijnt ook de noodzaak voor investeringen in nieuwe wegen. Een ijskoude winter dient zich aan.

De bouwwereld trekt terecht aan de bel, nu de economische crisis zich steeds meer laat voelen. Opdrachtgevers houden de hand op de knip, en de economie schakelt razendsnel terug naar de laagste versnelling. Vrachtauto’s hoeven straks de weg niet meer op en met de files verdwijnt ook de noodzaak voor investeringen in nieuwe wegen. Een ijskoude winter dient zich aan.
In deze situatie kunnen waterschappen voor een lichtpunt zorgen. Zij waken over een stuwmeer van opdrachten die wachten op aanbesteding. Eind 2009 moeten de overheden in Nederland de Europese Kaderrichtlijn Water in concrete plannen hebben omgezet. Ook de Zwakke Schakels en Ruimte voor de Rivier vragen forse inspanningen van de waterschappen. Bij elkaar gaat het om vele miljarden euro’s aan investeringen in duurzaam en veilig waterbeheer. De dreigende wateroverlast willen de waterschappen voorkomen met het inrichten van overstroomgebieden, het bouwen van extra bemalingscapaciteit en het ontwerpen van slimme stuwen. Zo staat Waterschap Hollandse Delta voor de uitdaging de 39 dijken en duinen in zijn gebied vóór 2016 te versterken, zodat de stijgende zeespiegel en de toename van regenwater er geen vat op krijgen. De waterzuiveringen in Nederland kunnen met een vierde trap zorgen voor schoon oppervlaktewater. Ook staan maatregelen op stapel om urine en medicijnen uit het huishoudelijk afvalwater te halen.
De plannen van de waterschappen hebben hun weerslag op het beheer en de inrichting van ons land. Om te voorkomen dat meststoffen doorsijpelen naar het oppervlaktewater moeten de oevers van waterlopen opnieuw worden ingericht. Ecologische verbindingszones zijn nodig om de natuurwaarde van water te vergroten. Hoogheemraadschap van Delfland alleen al gaat 30 ha natuurvriendelijke oevers aanleggen: zones waarin land geleidelijk overgaat in water. Bij andere waterschappen liggen vergelijkbare plannen op de plank.
De 27 waterschappen in Nederland moeten nu alles op alles te zetten om hun projecten zo snel mogelijk op de markt te brengen en aan te besteden. Het geld daarvoor hebben ze - op een enkele uitzondering na - niet aan IJsland verloren, maar bij de zeer solide eigen Waterschapsbank ondergebracht. Ze hoeven niet te wachten tot alle plannen tot achter de komma zijn vastgesteld, maar moeten inzetten op functioneel en vernieuwend aanbesteden en marktpartijen uitdagen het beste van hun kennis en kunde te etaleren. De eerste stap voor de waterschappen is zelf actief en gericht de bouwwereld benaderen. De vakbeurs InfraTech die in de tweede week van januari 2009 plaatsvindt, biedt daarvoor een prima gelegenheid. Helaas is slechts een zeer beperkt aantal waterschappen met een stand vertegenwoordigd op deze tweejaarlijkse ontmoeting tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw. Het zou goed zijn als de Unie van Waterschappen besluit bij een volgende gelegenheid in te springen met een gezamenlijke presentatie van de waterschapsplannen. De Unie van Waterschappen zou ook het initiatief kunnen nemen voor zogeheten marktdagen: bijeenkomsten waar waterschappen laten zien welke projecten zij in portefeuille hebben. Hoe meer bouwbedrijven de watermarkt ontdekken, des te beter voor de waterschappen. Zo creëren zij hun eigen marktcapaciteit. Klachten over het geringe aantal inschrijvers op waterschapsopdrachten maken plaats voor een levendige markt van gretige en capabele bedrijven. Daar wordt iedereen beter van!
Kansen genoeg dus voor de gww-sector om de crisis achter zich te laten. Met winst voor de opdrachtgevers: waterschappen die goedkoper uit zijn, publiek geld beter besteden en meer kunnen doen met hetzelfde budget. En met winst voor de opdrachtnemers, die weer werk op zich af zien komen en die worden uitgedaagd om met vernieuwende concepten een bijdrage te leveren aan een droog en veilig Nederland. Zo biedt het water creatieve aannemers een uitweg uit de crisis.

Reageer op dit artikel