nieuws

Vriesweer

bouwbreed

Nu het al een aantal dagen matig tot streng vriest, worden organisaties in de bouw overspoeld met telefoontjes over een kwestie die al jaren niet meer in deze omvang aan de orde was: moet er worden doorgewerkt of moet het werk worden stilgelegd? Na een aantal zachte winters lijkt de ervaring met vorstverlet wat verloren te zijn gegaan. De laatste periode met langdurig streng vriesweer dateert immers al van de winter 1996/1997. Toch kan een periode met strenge vorst leiden tot een behoorlijk verlies aan arbeidscapaciteit. Zo ging in dat jaar 5 procent van de arbeidscapaciteit verloren als gevolg van vriesweer.

Nu het al een aantal dagen matig tot streng vriest, worden organisaties in de bouw overspoeld met telefoontjes over een kwestie die al jaren niet meer in deze omvang aan de orde was: moet er worden doorgewerkt of moet het werk worden stilgelegd? Na een aantal zachte winters lijkt de ervaring met vorstverlet wat verloren te zijn gegaan. De laatste periode met langdurig streng vriesweer dateert immers al van de winter 1996/1997. Toch kan een periode met strenge vorst leiden tot een behoorlijk verlies aan arbeidscapaciteit. Zo ging in dat jaar 5 procent van de arbeidscapaciteit verloren als gevolg van vriesweer.
In de beginjaren van de invoering van de vorstverletregeling vanaf 1947 waren er weinig tot geen prikkels om de stagnatie door vorst te beperken. Pas in 1998 werden voor het eerst prikkels ingevoerd om doorwerkmaatregelen te treffen. Een werkgever kon kiezen voor een eigen risico van maximaal 9 dagen in ruil voor een lagere premie. De regeling bleek echter weinig doeltreffend en dit leidde ertoe dat in 2007 de collectieve regeling tenslotte werd afgeschaft. Vanaf dat jaar moesten werkgevers de directe gevolgen zelf dragen. Het Bureau Weerverletbestrijding werd opgericht om bedrijven adviezen en voorlichting te geven over de maatregelen die getroffen kunnen worden om stagnatie door winterweer te voorkomen. Maatregelen die bouwbedrijven kunnen treffen om werknemers te kunnen laten doorwerken zijn onder meer het beschikbaar stellen van doorwerkkleding, het tochtvrij maken van de werkplek en het beschermen tegen vorst van materiaal en materieel. Zo kunnen bouwplaatsen worden afgedekt en verwarmingsunits of wamtekanonnen worden ingezet. In welke mate bouwbedrijven daadwerkelijk zelf maatregelen hebben getroffen is onduidelijk. Hoewel er technisch weinig beperkingen zijn, zoals de bouw in Zweden en Finland laat zien, vergen deze maatregelen de nodige investeringen. De afgelopen zachte winters maken begrijpelijk dat niet elke werkgever de baten tegen de kosten vindt opwegen. Dat bouwbedrijven de kosten van schade door vorst niet hoog inschatten kan ook blijken uit het betrekkelijk geringe aantal werkgevers dat een vorstverletdekking heeft afgesloten. Voor deze winterperiode heeft nog niet 1 procent van de bouwwerkgevers zich verzekerd tegen schade als gevolg van vorst.Als de maatregelen bij vorst tekortschieten kunnen werkgever en werknemer in redelijk overleg besluiten het werk neer te leggen. Maar wanneer is het koud en wanneer is het frisjes? De redelijkheid kan onder druk komen te staan als wordt bedacht dat een dag niet werken de werkgever al gauw 300 euro per werknemer per dag kan kosten. Voor het geval beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen is in de cao voor de bouwnijverheid een aantal omstandigheden vastgelegd waarbij een werknemer mag stoppen met buitenwerk (artikel 20a). Een belangrijk begrip hierbij is de gevoelstemperatuur. Om te kunnen stoppen is in de cao vastgelegd dat die gevoelstemperatuur -6 graden Celsius of lager moet zijn. Andere omstandigheden waarbij een werknemer mag stoppen met buitenwerk zijn onder meer het niet beschikbaar zijn van winter- of doorwerkkleding.
Bij geschillen kan bovengenoemd bureau als bemiddelaar tussen partijen optreden. Dat zal bij de temperatuur van de laatste dagen echter niet nodig zijn. Gezamenlijk de schaatsen onderbinden lijkt in deze omstandigheden een betere keus.

Reageer op dit artikel