nieuws

Babylonische spraakverwarring over rapport van Elverding

bouwbreed

Niet alleen in de Tweede Kamer sloeg de optimistische stemming over het rapport van de commissie-Elverding om in een pessimistische. Oók Cobouw van 5 juni (nummer 106) kopte met ‘Bom onder advies Elverding’. Maar wat is er nu werkelijk aan de hand? Volgens Martijn Verwoerd lijkt zich een babylonische spraakverwarring te hebben voorgedaan.

Tijdens het rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat over het rapport van de commissie Elverding ontstond enige commotie. Aanleiding was een uitspraak van Niek Ketting, voorzitter van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.).
Ketting stelde dat de nieuwe aanpak van de luchtkwaliteit de huidige problematiek mogelijk niet zal oplossen. De optimistische stemming sloeg om in een pessimistische.

Budget

Na vragen van onder andere CDA Kamerlid Koopmans (CDA) kon Ketting zijn opmerking verduidelijken. Zo bleek dat de commissie voor de m.e.r. niet zo zeer problemen ziet in de nieuwe wetgeving rond luchtkwaliteit, maar enige zorg heeft over de voortgang van de uitvoering daarvan. Een aandachtspunt van Ketting was met name de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Projecten in dit programma worden niet meer individueel op luchtkwaliteit getoetst, maar opgenomen in een gebiedsgericht programma. Zolang hierin voldoende maatregelen worden opgenomen om de luchtkwaliteit te verbeteren, en er afdoende budget voor wordt gereserveerd, is die zorg niet nodig. Aan de overheden de uitdagende taak om van het NSL een succes te maken.
Verbeterslag
Bouwend Nederland benadrukt dat het rapport van Elverding en de luchtkwaliteitsproblematiek twee verschillende zaken zijn. Elverding richt zich op snellere én betere besluitvorming.
Luchtkwaliteit is slechts één van de factoren die dat proces beïnvloeden. Problemen met luchtkwaliteit maken de aanbevelingen van Elverding dus niet instantelijk onbruikbaar. Het rapport bevat immers genoeg aanbevelingen die nu al effect kunnen hebben, ondanks het feit dat we juist nu kampen met problemen rond luchtkwaliteit. Er kan al een verbeterslag worden gemaakt op het gebied van projectbeheersing, projecten kunnen voortaan starten met de nieuwe brede gebiedsgerichte verkenning en bestuurders kunnen beginnen met het vormgeven van de gewenste cultuurverandering. Dit alles leidt tot versnelling en verbetering van besluitvormingsprocessen, los van de luchtkwaliteitsproblematiek.
Tijdens het rondetafelgesprek waren er ook veel positieve, eensgezinde geluiden.
Men is het er over eens dat er in de verkenningsfase ruimte voor velen moet zijn om in te spreken, dat de tijd hiervoor aan een maximum moet zijn gebonden en dat er uiteindelijk een voorkeursbesluit moet worden genomen. Zoals de naam al aangeeft ligt in dit besluit alleen een voorkeur voor een tracé vast. Het blijft een voorkeur, zodat er in zwaarwegende gevallen van afgeweken kan worden. Uitgangspunt is: maak een keuze en blijf daarbij. Dat verschaft helderheid voor alle betrokkenen.

Onbeschadigd

Over de opleveringstoets ontstond nog een levendige discussie. Met deze toets wordt nagegaan of de met vuistregels berekende milieugevolgen gerealiseerd worden. Als er toch overschrijding plaatsvindt, moeten maatregelen worden genomen om te voldoen aan de normen. De Tweede Kamer is het echter nog niet eens of deze opleveringstoets juridische consequenties moet hebben. Met andere woorden: kan in het geval van overschrijding bij de rechter geëist worden dat er maatregelen worden genomen?
Over drie maanden presenteert het Kabinet het actieplan over het advies van Elverding, waarin waarschijnlijk ook deze laatste vraag beantwoord zal worden. Laten we hopen dat er tot die tijd niet al te veel valse bommeldingen meer komen en de adviezen van Elverding onbeschadigd de eindstreep halen .

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels