nieuws

‘Corporatieskomen in geldnood’

bouwbreed Premium

Eenderde van de woningcorporaties krijgt de komende jaren te maken met geldproblemen. Daardoor kunnen ze minder bouwen.

Dat blijkt uit het onderzoek “Cijfermatig Perspectief Woningcorporaties” van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat toeziet op de financiële situatie van de corporaties. Het WSW staat borg voor leningen van corporaties. Oorzaken voor de geldproblemen zijn de tegenvallende woningverkopen, de vennootschapsbelasting en de Vogelaarheffing.
Het WSW verwacht dat corporaties investeringen zullen terugschroeven. “Dit betekent dat sommige bouwprojecten niet door zullen gaan of op de lange baan worden geschoven.” Ook zal het jaarresultaat van menige corporatie onder druk komen te staan.
De investeringsruimte van corporaties is afgenomen, omdat financiers kijken naar de kasstromen. Daarmee moeten de aflossingen en de rente betaald worden. Hoe minder positieve kasstroom, hoe minder gebouwd kan worden. In 2007 is het WSW overgegaan op een nieuwe wijze van risicomonitoring van woningcorporaties, op basis van kasstromen in plaats van bedrijfswaarde. Het WSW rekent erop dat de corporaties in 2008 en 2009 31 miljard investeren. Ruim 25 miljard wordt gefinancierd met langlopende leningen. De verkoop van woningen en ander bezit levert ook nog een 12 miljard op. De afhankelijkheid van vreemd vermogen is daarmee zeer groot, stelt het WSW.

Risicoprofiel

Zorgelijk is ook dat de kredietwaardigheid van veel woningcorporaties de afgelopen periode is afgenomen. 81 Corporaties zijn door het WSW in een hoger risicoprofiel geplaatst. 41 Corporaties krijgen zelfs alleen borging voor herfinanciering, niet voor nieuwe leningen. Niet iedere corporatie deelt overigens in de malaise: 28 corporaties zijn kredietwaardiger bevonden.
Het valt het WSW verder op dat de schuldenlast van veel corporaties stijgt zonder dat er veel wordt afgelost. De afhankelijkheid van verkopen stijgt. Daarmee wordt naar de toekomst een risico opgebouwd. Het WSW merkt op dat er grote verschillen bestaan tussen corporaties onderling en ook tussen de verschillende regionale woningmarkten.

Reageer op dit artikel