nieuws

Haarlem past parkeernorm aan

bouwbreed

Sinds 1 juli gelden in Haarlem nieuwe parkeernormen. Dat was nodig omdat er beleidsmatig op landelijk niveau het nodige is veranderd maar vooral ook omdat het oude systeem onvoldoende de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Haarlemse binnenstad kon garanderen. Kernpunten zijn het transparant omgaan met de vrijstelling van de parkeernorm, het bevorderen van gebouwen met eigen parkeervoorzieningen, en dat bewoners die ook daadwerkelijk gaan gebruiken.

De Haarlemse gemeenteraad heeft onlangs de eigen bouwverordening aangepast in verband met de nieuwe parkeernormen. Dat was alleen al nodig omdat het vroegere locatiebeleid (A-, B-, C- locaties) inmiddels is losgelaten en vervangen door een grotere mogelijkheid tot maatwerk voor gemeenten. Er gelden minimumnormen (lager mag, mits er sprake is van vervoermanagement) en het aanbod van openbaar vervoer is daarbinnen minder dominant geworden. Ten opzichte van de oude normen is er één wijziging: voor wonen in het centrum gaat de norm voor nieuwe plannen van 0,8 per woning naar 1,2. In het centrum wordt geen onderscheid gemaakt tussen dure, middeldure, goedkope woningen. De parkeernormen zijn kortom ruimer naarmate de bebouwing dunner en de openbaar vervoerontsluiting minder goed is.

Afkoopsom

Ook is nu geregeld dat gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de parkeernorm wordt gekoppeld aan het storten van een afkoopsom. Als een bouwplan niet aan de parkeernorm voldoet is het mogelijk geheel of gedeeltelijk vrijstelling van de parkeernorm te krijgen mits aantoonbaar door de initiatiefnemer een aantal vastgelegde stappen is doorlopen om alsnog aan die normen te voldoen. Die stappen staan weer in een beleidsregel waar de Haarlemse bouwverordening naar verwijst. In de praktijk is waarschijnlijk een mengsel van deze stappen aan de orde. Als vrijstelling wordt verleend moet een afkoopsom gestort worden in een Bestemmingsreserve Afkoopsommen Parkeervoorzieningen. Over de afkoopsommen worden geen privaatrechtelijke overeenkomsten gesloten. Het is een publiekrechtelijke regeling met als doel het (mede)financieren van blijvend openbare parkeervoorzieningen of het bereikbaar maken daarvan.
Nu is het vaak zo dat bewoners beschikbare - dure - parkeerplaatsen niet afnemen en kiezen voor een - goedkoop - vignet voor parkeren op straat. Daarom stimuleert Haarlem bewoners van een bouwplan met eigen parkeervoorzieningen deze ook daadwerkelijk af te nemen.
De voorkeur van de gemeente gaat uit naar verplichte afname. Bij huur kunnen corporaties dit opleggen, bij koop voorkeur voor kadastrale koppeling van een parkeervoorziening aan een woning. Dit kan de gemeente niet afdwingen (tenzij de gemeente zelf de grond verkoopt), maar wel in onderhandelingen met initiatiefnemers van bouwplannen stimuleren. Als er kadastraal gekoppeld wordt zal mogelijk een clausule worden opgenomen dat bij vervreemding een parkeerplaats in eerste instantie binnen de Vereniging van Eigenaren moet worden aangeboden.

Gebruik

Om te bevorderen dat autobezitters de parkeervoorzieningen ook echt gaan gebruiken zal aan hen geen vignet (binnenstad) of vergunning voor de eerste auto (gebieden rond de binnenstad met vergunningparkeren) worden verstrekt. Deze aanpassing zal ook betrekking hebben op situaties waarin men een parkeerplaats binnen het nieuw- of verbouwplan of elders had kunnen kopen of huren. Dit om enerzijds te stimuleren dat initiatiefnemers van bouwplannen het realiseren en aan de bewoners/gebruikers aanbieden van eigen parkeerplaatsen ook serieus nemen en anderzijds te zorgen dat in het geval er aan de norm wordt voldaan door het realiseren van parkeerplaatsen in de openbare ruimte wel een vignet/vergunning wordt verstrekt. Dan is immers geen sprake van een eigen parkeerplaats.
Alle aanpassingen in het parkeerbeleid zullen in- en extern gecommuniceerd worden en na een jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden. Duidelijk is dat voor het Haarlems gemeentebestuur het parkeerbeleid geen doel op zich is maar een middel om de leefbaarheid te vergroten.

Reageer op dit artikel