nieuws

Gegist bestek

bouwbreed

Er blijkt veel belangstelling te bestaan voor ‘oude’ bestekken. Vanzelfsprekend bij degenen die een vergelijkbaar bestek moeten schrijven. Maar ook opdrachtnemers willen graag kennis nemen van al gegunde bestekken. Daar valt namelijk veel uit te leren. Dus waarom niet alle bestekken toegankelijk maken voor iedereen?

Er blijkt veel belangstelling te bestaan voor ‘oude’ bestekken. Vanzelfsprekend bij degenen die een vergelijkbaar bestek moeten schrijven. Maar ook opdrachtnemers willen graag kennis nemen van al gegunde bestekken. Daar valt namelijk veel uit te leren. Dus waarom niet alle bestekken toegankelijk maken voor iedereen?
Toch moesten de voorstanders van dit idee nogal wat bezwaren overwinnen. Waarom zou je adviesbureaus in de gelegenheid stellen goede sier te maken met de vruchten van andermans noeste arbeid? De kunst van het knippen, plakken en kopiëren zou in een keer zeer lucratief worden. Dus zou je die bestekken alleen toegankelijk moeten maken voor opdrachtgevers. Die vrees voor afkijken is minder reëel als iedereen kan zien dat anderen zich aan jatwerk bezondigen. Dat kunstje kunnen opdrachtgevers dan zelf ook wel.
Een ander bezwaar was dat bij het downloaden van een bestek iets mis kan gaan. De vraag is of er geen onvermoede aansprakelijkheden voortvloeien uit die gulle en vrijwillige beschikbaarstelling. Ook hier kun je je afvragen hoe reëel die angst is. De gebruiker heeft op eigen risico zijn slimme jatwerk gedaan. Zolang er geen verplichting is, is er ook geen reden voor aanspraak.

Bijzonder karakter

Als opdrachtgevers bestekken overschrijven met bepalingen waarmee marktpartijen moeite hebben, dan kopieer je behalve bestekken ook gemiste kansen. Daarom is het bijzondere van deze bibliotheek dat iedereen opmerkingen mag maken in de marge van de bestekken, waarmee anderen hun voordeel kunnen doen. Welke bepalingen werken in het nadeel van kleinere en middelgrote bedrijven? Had een andere formulering niet een slimmere oplossing binnen bereik gebracht? Is het bestek misschien onjuist, onvolledig of voldoet het niet aan de standaardeisen? Laat het weten, dan kan een volgende opdrachtgever een veel beter bestek produceren.
Dat zo’n bestekkenbibliotheek een goed idee is, onderschrijven inmiddels vele partijen, van opdrachtgevers tot opdrachtnemers. Zij willen dus meewerken, zoals het Centrum Marktwerking Installatietechniek (CMI), het STABU, Rijkswaterstaat en CROW. Dat betekent: zorgen voor aanlevering van gepubliceerde en gegunde bestekken - met een door CROW uitgedeelde plus voor bestekken die conform RAW zijn - of toezien op houtsnijdende commentaren. PIANOo tekent als opdrachtgever voor het bouwen van het systeem en neemt het beheer ervan voor zijn rekening. De stappen daartoe zijn inmiddels gezet.

Kans op succes

Toch is daarmee het succes nog geenszins verzekerd. Dat hangt af van twee factoren. Ten eerste van de vraag of voldoende bestekken worden aangeleverd. Voldoende om in verschillende categorieën van werken, leveringen en diensten te zorgen voor nuttig vergelijkingsmateriaal. Het maakt nogal uit of je op zoek bent naar een partij die de dorpsstraat wil asfalteren of de A2. Daarvoor zoekt de bibliotheek aansluiting bij de inkooppakketindeling die gebruikt wordt voor het nalevingsonderzoek. Dat levert 11 pakketten op met maximaal 10 subpakketten. Verder ook bij het ‘common procurement vocabulary’, de op Europees niveau vastgestelde codering.
In de toekomst zouden de bestekken die via Tenderned worden gepubliceerd, na gunning automatisch kunnen worden doorgeplaatst naar de bibliotheek, wanneer de opsteller daarvoor toestemming heeft gegeven. Ze moeten dan voorzien worden van de juiste ‘tags’ en titels, en daar zal PIANOo redacteurs voor inzetten. PIANOo denkt dat de bibliotheek gaat functioneren als hij zo’n stuk of duizend bestekken bevat. Maar op den duur zouden dat enkele tienduizenden kunnen zijn. In de Verenigde Staten is al een bestekkenbibliotheek van die omvang te raadplegen.
De tweede factor is de kwaliteit van het commentaar dat gebruikers aanleveren. Het is namelijk niet de bedoeling om van de bibliotheek een klaagmuur of een schandpaal te maken. Daarom is PIANOo heel blij met het aanbod van partijen als het CMI om toe te zien op de kwaliteit van het commentaar. En in ieder geval zullen degenen die de bibliotheek willen raadplegen, zich moeten registeren. De bibliotheek is openbaar; iedereen mag erin, iedereen mag commentaar leveren. Niet om anoniem een potje te schelden, maar wel om bij te dragen aan steeds betere bestekken.

Reageer op dit artikel