nieuws

Onder de drempelwaarde gelden ook regels

bouwbreed Premium

Mogen aanbestedende diensten verplicht worden bij opdrachten onder de drempelwaarde abnormaal lage inschrijvingen automatisch uit te sluiten? Deze vraag stond centraal bij de gevoegde zaken (C 147/06 en C 148/06 voor het Europese Hof.

Mogen aanbestedende diensten verplicht worden bij opdrachten onder de drempelwaarde abnormaal lage inschrijvingen automatisch uit te sluiten? Deze vraag stond centraal bij de gevoegde zaken (C 147/06 en C 148/06 voor het Europese Hof.
Wat speelde er?
In deze twee zaken heeft een tweetal marktpartijen deelgenomen aan een door de aanbestedende dienst - gemeente Turijn in dit geval - uitgeschreven openbare aanbesteding voor een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken. In beide zaken was de geraamde waarde van de betrokken opdrachten lager dan de aanbestedingsdrempels.
Er is een regeling aan de orde in deze aanbestedingszaken, die de aanbestedende dienst ertoe verplicht om bij het plaatsen van opdrachten met een waarde beneden de drempel automatisch inschrijvingen uit te sluiten die, aan de hand van een door deze regeling vastgelegd mathematisch criterium, als abnormaal laag worden aangemerkt in verhouding tot het uit te voeren werk. Automatische uitsluiting is slechts dan niet van toepassing als voldaan is aan de voorwaarde dat er minder dan vijf geldige inschrijvingen zijn. Op grond van die regeling heeft de aanbestedende dienst na verificatie van de abnormaal lage inschrijvingen de inschrijvingen van deze twee marktpartijen laten afvallen. De marktpartijen hebben beroep in twee instanties aangetekend bij de nationale rechter. Weliswaar geldt er geen aanbestedingsplicht, de waarde was onder de drempelwaarde, echter kan een en ander wel door de gemeenschapsrechterlijke beugel?
De (prejudiciële) vraag die bij het Hof voor ligt, is of Europees Verdragsrechterlijk houdbaar is dat de aanbestedende diensten in geval van opdrachten met een waarde beneden de drempelwaarde, ertoe verplicht zouden zijn om - bij meer dan vijf geldige ingediende inschrijvingen - automatisch de inschrijvingen uit te sluiten die volgens een in deze regeling vastgelegd mathematisch criterium in verhouding tot het uit te voeren werk abnormaal laag worden geacht. Waarbij die aanbestedende diensten niet de mogelijkheid is gegund om de samenstelling van deze inschrijvingen te onderzoeken en de desbetreffende inschrijvers om preciseringen te verzoeken.
De aanbestedingsrichtlijn is niet aan de orde bij overheidsopdrachten waarvan de waarde lager is dan de drempelwaarde. Dit betekent echter nog niet dat laatstgenoemde opdrachten zich niet hoeven te houden aan het gemeenschapsrecht. Onderhavige Italiaanse regeling kan volgens het hof aan een onderzoek worden onderworpen, hetgeen dan ook is gebeurd.
Door de toepassing van onderhavige Italiaanse regeling op opdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang is de aanbestedende dienst, die over geen enkele mogelijkheid beschikt om de abnormaal lage inschrijvingen te beoordelen, volgens h2et hof niet in staat te voldoen aan hun verplichting tot eerbiediging van de fundamentele regels van het Verdrag op het gebied van vrij verkeer en van het algemene discriminatieverbod.
Het hof laat nog wel de mogelijkheid open voor een regeling in geval van een buitensporig groot aantal inschrijvingen dat een en ander voor een aanbestedende dienst administratie-technisch niet meer behapbaar is dan wel de verwezenlijking van het project in gevaar zou kunnen komen wegens de vertraging die deze verificatie met zich zou kunnen brengen. In die omstandigheden zou een redelijke drempel kunnen worden vastgesteld waarboven abnormaal lage inschrijvingen automatisch zouden worden uitgesloten.

Mr. W.H.E. Parlevliet

Reageer op dit artikel