nieuws

Gemeenten : samen snoeien in bouwopgave

bouwbreed

In gebieden waar de bevolking afneemt, moeten gemeenten gezamenlijk de krimp-opgave oppakken om een woningoverschot te voorkomen.

Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn gisteren gepresenteerde studie getiteld ‘Regionale krimp en woningbouw’. Gemeenten blijken weinig oog te hebben voor een afnemende woningvraag. Als die in het verschiet ligt, is het zaak het woningaanbod in de hand te houden Anders volgt leegstand en verloedering.
Een probleem is dat niemand het braafste jongetje van de klas wil zijn. Laat een gemeente bouwlocaties varen en daarmee inkomsten, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat een andere gemeente er met de kluif vandoor gaat. Tegelijk kan extra woningbouw op de ene plaats leiden tot extra krimp en leegstand op de andere.
“Het is van groot belang deze patstelling te doorbreken”, zo stelt het Planbureau. “Gemeenten zullen alleen bereid zijn minder te bouwen als ze financieel meeprofiteren van bouwactiviteiten elders in de regio.”
Provincies krijgen een belangrijke rol toegedicht bij de vorming van regionale samenwerkingsverbanden. Gemeenten moeten daarin bindende woningbouwafspraken maken. Voor de beoogde stimulerende rol ten opzichte van de gemeenten krijgen provincies handvatten aangereikt in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.
Het Rijksbeleid moet ook op de helling omdat het eenzijdig is gericht is op de productie van meer woningen. Daarin zou meer nuance moeten komen: “De aandacht voor krimpregio’s moet vooral liggen op het stimuleren van sloop en herstructurering.” Momenteel gaat het daarbij om gebieden als Noord-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid Limburg.

Herontwikkeling

De analyse sluit aan bij die van rijksadviseur cultureel erfgoed Fons Asselbergs bij de presentatie van de Oude Kaart van Nederland. Asselbergs bepleit een betere benutting van kansen voor herontwikkeling van ongebruikte terreinen en gebouwen. Gemeenten hebben nauwelijks een idee van de omvang van de leegstand, ontdekte hij. Ze blijven nieuwe locaties ontwikkelen, terwijl bestaand stedelijk gebied verpaupert.
De gemeente Hof van Twente neemt in het oosten van het land alvast het voortouw bij het inspelen op de afnemende vraag. De uitnodiging aan de andere gemeenten in de regio Twente is dit voorbeeld te volgen. Het aantal inwoners en huishoudens in Hof van Twente stijgt tot en met 2012 nog maar licht, blijkt uit de gemeentelijke conceptwoonvisie. De uitbreiding die nodig is zonder dat leegstand dreigt, is berekend op ‘maar’ 340 woningen in plaats van de bijna drieduizend uit het huidige programma.

Reageer op dit artikel