nieuws

Zorgen over wonin gmarkt Utrecht

bouwbreed

De woningbouw in de provincie Utrecht dreigt ernstig in de versukkeling te raken. Door een tekort aan woningbouwlocaties en te veel aandacht voor bouwen op binnenstedelijke locaties is er sprake van een fors woningtekort.

De huizenprijzen in de provincie Utrecht zijn nu al de hoogste van Nederland en een koopwoning is voor jongeren en andere starters zo goed als onbereikbaar. Om het tij te keren is het noodzakelijk dat het provinciebestuur snel nieuwe woningbouwlocaties aanwijst en meer ruimte geeft om eengezinswoningen te bouwen.
Dit schrijft NVB, Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers in een brandbrief aan de provincie. Met deze brief hoopt de brancheorganisatie de bestuurders duidelijk te maken dat het niet goed gaat met de woningbouw in de provincie Utrecht en dat de woningmarkt verre van gezond is. Op 2 juni buigen de twee Statencommissies zich tijdens een extra vergadering over het thema woningbouw 2008-2015.
“Deze ontwikkeling belemmert de doorstroming vanuit huur- naar koopwoningen, waardoor de wachttijden voor huurwoningen steeds langer worden”, waarschuwt NVB. Dit komt volgens de organsatie omdat de provincie in het verleden veel te weinig bouwlocaties heeft aangewezen. Omdat vaak 30 procent van de woningbouwplannen niet doorgaat of pas na enorme vertragingen door procedures, bestempelt NVB de Utrechtse bouwambitie als weinig realistisch.
Andere provincies houden in de planning wel rekening met planuitval en nemen daarom meer locaties in procedure. “Deze provincies hebben momenteel dan ook minder problemen met het overeind houden van de doorstroming dan Utrecht”, benadrukt NVB.
Ook het rigide vasthouden aan alleen maar bouwen in binnenstedelijke gebieden doet de Utrechtse woningmarkt geen goed. Niet alleen dreigt hierdoor de bouwproductie flink terug te lopen, verdichting leidt er ook toe dat mensen die het zich kunnen veroorloven hun heil in de omliggende provincies als Gelderland, Noord-Brabant en Flevoland gaan zoeken met alle negatieve gevolgen voor milieu (files) en de Utrechtse economie van dien.’ Volgens NVB is het noodzakelijk dat het provinciebestuur meer locaties aanwijst. Ook moeten kleinere gemeenten meer mogelijkheden krijgen om gevarieerder te kunnen bouwen. Met andere woorden, er moet een beter ruimtelijk beleid worden gevoerd waarbij er meer ruimte komt voor het bouwen van eengezinswoningen zonder de kwaliteit van het landschap aan te tasten.

Reageer op dit artikel