nieuws

Ruimte voor experimenten rond oude landingsbanen

bouwbreed

In de nieuwe woonwijk op het voormalige vliegveld Valkenburg komt ruimte voor experimenten op het gebied van duurzaamheid en de vorming van leefgemeenschappen. Nieuw Valkenburg, waar in de periode na 2010 vijfduizend woningen worden gebouwd, mag “in niets” lijken op een gemiddelde nieuwbouwwijk.

Nieuw Valkenburg moet een woongebied

Dat staat in het ontwerp-structuurplan van de betrokken gemeentes Katwijk en Wassenaar. Dit zogenoemde Integraal Structuur Plan Nieuw Valkenburg moet resulteren in een definitief plan na beoordeling van de inspraakreacties op dit concept. Deze reacties kunnen tot en met 26 juni kunnen worden ingediend.
“Nieuw Valkenburg moet een woongebied worden waarmee mensen zich verbonden voelen, waar een zekere gemeenschapszin kan ontstaan”, zo klinkt het ambitieus. Voor een voldoende snelle bouwproductie wordt niettemin ook planmatige ontwikkeling van een deel van het gebied noodzakelijk geacht. “Maar een ander deel kan op meer organische wijze worden gebouwd: uitgespreid over een langere periode, met de sociale structuur als basis.”
“Te denken valt”, zo luidt de toelichting hierbij, “aan buurtschappen van twintig tot tweehonderd woningen. Deze worden gegroepeerd rond een voorziening of gemeenschappelijke buitenruimte.” Het is een aanpak die “een geleidelijke ontwikkeling” vergt, “met ruimte voor experimenten op het gebied van duurzaamheid en leefgemeenschappen”.
De gekozen insteek sluit aan bij eerder geuite wensen vanuit de gemeenten Katwijk en Wassenaar voor een ‘dorps’ karakter.
De woningdichtheden in Nieuw Valkenburg lopen af van noord naar zuid. Dat wil zeggen: dichte bebouwing nabij de N206 en minder dichte richting ‘groene buffer’. Per deelgebied varieert het aantal woningen van acht tot zestig per hectare.
Bestaande landschapselementen zoals de oude landingsbanen worden opgenomen in de nieuwbouw. De korte landingsbaan krijgt een nieuwe functie als centrale boulevard. Deze strekt zich uit van het Valkenburgse Meer tot aan de duinen. Ook de stoomtrein tussen het Valkensburgse Meer en Katwijk doet de nieuwe boulevard aan.
De andere landingsbaan, de langste, hoeft niet helemaal fysiek intact te blijven maar blijft wel over de volle 2,5 kilometer gehandhaafd als vrije zichtlijn.
Het gebied is ook recreatief voor veel mensen belangrijk, dankzij het Valkenburgse Meer en de groene buffer tussen Leiden en de kust.
Betere oost-westverbindingen zoals de Rijnlandroute en doortrekking van de Rijn-Gouwelijn van Leiden naar Katwijk zijn noodzakelijk om een verkeersinfarct te voorkomen. Van belang is dat de besluitvorming hierover snel plaatsvindt, zodat duidelijk wordt wanneer de bouw kan beginnen.
Voor de Rijnlandroute is het wachten tot het Rijk financieel over de brug komt. Het verlengde tracé van de Rijn-Gouwelijn komt volgens de plannen in 2015 in gebruik. Een suggestie is deze niet zoals beoogd helemaal pal langs de N206 te laten lopen maar in plaats daarvan een bocht te laten maken dwars door Nieuw Valkenburg. Prettig voor de bewoners en het zou ook meer reizigers opleveren; belangrijk voor de exploitatie én de gewenste terugdringing van het autogebruik.
Een fijnvertakt net van goede fietsverbindingen in de buurt en naar Leiden moet mensen eveneens verleiden de auto vaker te laten staan. Verder wordt gemikt op de combinatie van wonen en werken in de buurt. De wijk krijgt bij de N206 een bedrijventerrein van enkele tientallen hectares.
Ondanks al deze voorzieningen wordt rekening gehouden met een flinke toename van het verkeersaanbod. Voor Nieuw Valkenburg wordt uitgegaan van twee auto’s per huishouden. Ook de realisatie van andere bouwplannen in de omgeving zal het verkeersaanbod flink doen toenemen.
De bebouwing van de voormalige militaire luchthaven voorziet in een bescheiden deel van de totale uitbreidingsbehoefte in de regio van Leiden. In totaal bestaat voor dit gebied Holland Rijnland voor de periode tot 2020 een opgave van 33.000 tot 36.000 woningen. De opgave van alleen de gemeente Katwijk is al 12.000 woningen. Maar, zolang geen zicht is op een betere verkeersafwikkeling, zit het gebied praktisch op slot. n

Reageer op dit artikel