nieuws

Rijkswaterstaat brengt natuur beter in kaart

bouwbreed

Rijkswaterstaat gaat onderzoeken welke planten en dieren exact voorkomen in bermen, taluds en oevers. De gegevens moeten helpen te bepalen waar, bij werkzaamheden, rekening moet worden gehouden met beschermde soorten.

Rijkswaterstaat gaat nauw samenwerken met de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) bij het inwinnen, beheren en benutten van informatie over flora en fauna op de terreinen van Rijkswaterstaat. Doel van de samenwerking is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van natuurgegevens verder te verbeteren. Door de verspreidingsgegevens over beschermde soorten flora en fauna te bundelen, te ontsluiten en waar nodig in te winnen, wordt voor Rijkswaterstaat snel duidelijk waar rekening moet worden gehouden met beschermde soorten. Beide organisaties starten enkele proefprojecten in Limburg, Noord-Brabant en Utrecht. Het is de bedoeling de ervaringen later te gebruiken voor landelijke toepassing.
De proef bij de drie regionale directies van Rijkswaterstaat loopt op alle terreinen die de dienst onderhoudt en beheert. In totaal gaat het om 8.288 hectare bermen, taluds en oevers. De GaN ontwikkelt, samen met het Instituut Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica en de Stichting Veld Onderzoek Flora en Fauna de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Dit is een systeem dat uitwisseling van natuurgegevens tussen terreinbeheerders, overheidsinstanties en bedrijven mogelijk maakt. De gegevens in de NDFF kunnen worden gebruikt bij het beheer en onderhoud van bermen, taluds en oevers van rijkswegen en -kanalen.

Reageer op dit artikel