nieuws

Kabinet laks met aanpak woningmarkt

bouwbreed Premium

Het kabinet schuift besluiten over het vlottrekken van de woningmarkt voor zich uit. Dat valt af te leiden uit een brief die minister Vogelaar (wonen) aan de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Vogelaar reageert in de brief op een verzoek van de Tweede Kamer om snel een kabinetsreactie te geven op een advies van de VROM-Raad, getiteld ‘Tijd voor Keuzes’ dat al in oktober 2007 aan de regering is aangeboden. Het adviesorgaan van de regering heeft zijn plan inmiddels ook met maatschappelijke organisaties als Neprom, VNG, IPO, Woonbond en Aedes doorgesproken. De conclusie van al die partijen is dezelfde: de overheid moet snel ingrijpen op de vastgelopen woningmarkt. Want neemt ze haar rol als marktmeester niet serieus dan zal de situatie alleen maar verslechteren.
Vogelaar schrijft in haar reactie weliswaar dat “het kabinet zich op veel onderdelen en op hoofdlijnen kan vinden in de beleidsagenda die de VROM-Raad formuleert, namelijk verruiming van het woningaanbod, verhoging van de bouwproductie, stedelijke vernieuwing, gerichte en doelmatige inzet van de corporatiemiddelen”, maar ze onderneemt geen actie.

Ingrijpen

Uit haar brief valt af te leiden dat ze pas volgend voorjaar bereid is te praten over ingrijpen. Dit mede omdat ze wil wachten op adviezen van de SER en het CPB over hetzelfde onderwerp.
Ook laat ze weten dat het huidige kabinet nog steeds weigert na te denken over ingrepen in de woonlasten van huurders en kopers. Met dat laatste doelt ze op een door de VROM-Raad voorgestelde, geleidelijke, afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.
Een woordvoerder van de VROM-Raad is verrast dat Vogelaar wil wachten tot volgend jaar voordat ze een reactie geeft. “We weten dat het huidige kabinet de discussie over de hypotheekrenteaftrek heeft bevroren. Maar helemaal stil zitten, gaat wel erg ver. Het is belangrijk dat het debat levendig blijft, zodat er ruimte ontstaat om zaken goed voor te bereiden. Want er moét worden ingegrepen, daarover is brede consensus.”

Pauze

De VROM-Raad schreef al in het najaar dat het kabinet zich een pauze niet kan permitteren. De problemen zijn te groot: het bouwtempo is te traag, de kwaliteit voldoet niet aan de vraag, de prijzen schieten de pan uit en lopen hoe langer hoe meer uit het spoor met de productie.
Net als de VROM-Raad vinden de maatschappelijke belangenorganisaties de problemen op de woningmarkt urgent. Alle partijen benadrukken de noodzaak om snel tot oplossingen te komen. Wat betreft de voorgestelde oplossingsrichtingen zijn er op onderdelen verschillen van inzicht, mede ingegeven door eigen belangen en ervaringen.
Cruciaal is volgens de Raad echter dat de verschillende belangenorganisaties de analyse en de noodzaak tot hervorming steunen. Ze zien het advies als een goede basis om met het kabinet in gesprek te gaan over aanpassing van het woonbeleid.

Reageer op dit artikel