nieuws

Raad van Arbitrage terug in dbfm-contract

bouwbreed

Rijkswaterstaat verkiest de Raad van Arbitrage boven de rechter bij geschillen over dbfm-contracten, blijkt uit het concept voor de nieuwe standaard voor de geïntegreerde contractvorm. De arbiters moeten wel expertise opbouwen voor ruzies over de financiering.

Een speciale werkgroep heeft afgelopen maanden met hulp van de landsadvocaat een nieuwe versie gemaakt. Aanstaande donderdag wordt het concept voorgelegd aan een klankbord van 25 juristen en bouwers. In mei zal Rijkswaterstaat het definitieve exemplaar aan de pps-taskforce presenteren. Het is de bedoeling het contract komende maanden meteen al te gebruiken bij de aanbesteding van zowel de A15 Maasvlakte-Vaanplein als de A12 Utrecht-Veenendaal.
Het terugdringen van de transactiekosten en het verwerken van de praktijk van de Tweede Coentunel en N31 zijn de aanleiding voor de nieuwe versie. Wat vooral in het oog springt is de keus om de burgerlijke rechter buiten spel te zetten bij geschillen. Omdat 80 tot 90 procent van de geschillen betrekking zullen hebben op de bouw is gekozen voor de Raad van Arbitrage, motiveren Madelène van den Berg, lid van Inkoopkoopmanagement GWW en Marcelle van Valkenburg van de PPS Kennispool van Rijkswaterstaat.

Lage kosten

De Raad van Arbitrage is na de kritiek vanuit de parlementaire enquête gereorganiseerd. Momenteel bestaat de raad alleen nog uit rechters. Tegelijk werkt de raad snel en tegen relatief lage kosten. Zowel de geschillenjuristen van Rijkswaterstaat als de landsadvocaat hadden grote voorkeur voor de Raad van Arbitrage. De verwachting is dat de ommezwaai ook op brede steun kan rekenen vanuit het bedrijfsleven. Bij aanbestedingsgeschillen blijven partijen overigens verplicht de burgerlijke rechter in te schakelen.
Tot op heden hebben zich bij het handjevol dbfm-contracten zoals de Tweede Coentunnel, N31, A59 en N201 (nog) geen geschillen voorgedaan waarbij de rechter nodig was. Omdat dbfm-contracten nog betrekkelijk nieuw zijn, zullen rechters zich meer moeten verdiepen in de specifieke problematiek van de contractvorm. Zonder uitzondering gaat het om langlopende contracten met een beschikbaarheidsvergoeding. Vroeg of laat zal er een geschil ontstaan waar wel een rechter aan te pas moet komen. In het nieuwe standaardcontract is overigens ook de mogelijkheid opgenomen om een onafhankelijke derde in te schakelen voor een bindend advies.
Volgens Van den Berg is het verder nieuw dat het respect voor intellectueel eigendom wordt gewaarborgd. Daarnaast is een standaard ontwikkeld voor het verleggen van kabels en leidingen. Door de indeling in drie categorieën is duidelijk dat van de aannemer vaak een coördinerende rol wordt verwacht.

Oude wegen

Veel tijd en energie is gaan zitten in de aanpassing van het contract naar bestaande wegen. Het oude contract was geschreven voor nieuwe wegen in het groen. Daarbij is meteen de mogelijkheid opgenomen om van meet van aan een betalingsvergoeding te geven voor het beheer en onderhoud van bestaande wegen. Dat was al de praktijk voor de N31 en Tweede Coentunnel, maar het nieuwe contract voorziet daar meteen standaard in.
Parallel aan de revisie van het contract buigt de werkgroep zich over aanpassing van de aanbestedingsleidraad. De verwachting is daar eind deze zomer met een reeks van aanpassingen te komen. Punt van aandacht daar is om de concurrentiegerichte dialoog te stroomlijnen.

Belangrijke aanpassingen

- Raad van Arbitrage in plaats van rechter
- Bindend advies door onafhankelijk deskundige
- Respect voor intellectueel eigendom
- Bescherming tegen onverzekerbaarheid
- Kabels en leidingen in drie categorieën
- Prestatiemeetsysteem gekoppeld aan betalingen
- Boetepunten
- Voortijdige beëindiging of verandering van contractsduur
- Mogelijkheid parallel lopen Tracébesluit
- Managementspecificaties (ISO 15288)

Reageer op dit artikel