nieuws

Publiek-privaat bedrijfalleen gebonden aan taak

bouwbreed

Een publiek-privaat bedrijf mag alleen maar de taken uitvoeren die zijn afgesproken. Wil het meer gaan doen, dan is een nieuwe aanbesteding nodig. Dit schrijft de Europese Commissie in een inter-pretatieve mededeling.

Uit de mededeling van commissaris Charlie McGreevy blijkt dat de Federatie voor de Europese bouw (Fiec) voor een belangrijk deel zijn zin heeft gekregen. Die leverde vorig jaar forse kritiek op de ontwerpmededeling. Belangrijk punt was dat publiek-private bedrijven, ook wel geïnstitutionaliseerde pps’en (ippp) genoemd, vaak lopende hun bestaan werkzaamheden en werkterreinen uitbreiden zonder opnieuw aan te besteden.
McGreevy laat er nu geen misverstand over bestaan: dat mag niet. Een ippp moet in principe blijven binnen wat er contractueel is afgesproken.
Wel vindt hij het goed dat kleine aanpassingen plaatsvinden die te maken hebben met veranderende omstandigheden tijdens de looptijd van een contract. Dat moet bij de aanbesteding van een ippp dan ook duidelijk worden gemaakt opdat aanbieders daar rekening mee kunnen houden.

Essentieel

Essentiële veranderingen zijn voor hem wel aanleiding voor een nieuwe aanbestedingsprocedure. Volgens het Europese Hof van Justitie is er sprake van essentiële veranderingen als kennis van de mogelijkheid om een dergelijke verandering in het contract aan te brengen zonder aanbesteding had geleid tot substantieel andere aanbiedingen. McGreevy geeft als voorbeelden de scope van de werken of diensten die in het contract zijn geregeld of de prijs die gebruikers moeten betalen voor de dienst van de ippp.

Vervolgopdrachten

Ook krijgt de Fiec haar zin als het gaat om vervolgopdrachten. Die mogen door de aanbestedende dienst niet zonder meer gegund worden aan de ippp. Die mag wel meedingen in een nieuwe aanbestedingsprocedure, maar dan moeten er maatregelen worden genomen om voorkennis te voorkomen.
In de praktijk betekent dit dat een volledige scheiding moet worden aangebracht tussen de aanbestedende dienst en de ippp. Daarbij moet gegarandeerd worden dat geen vertrouwelijke informatie van de aanbestedende dienst bij het publiek-private bedrijf terechtkomt.
Het opzetten van een publiek-privaat bedrijf moet van McGreevy ook voldoen aan de eisen van het Europees Verdrag op de punten transparantie, gelijkheid en non-discriminatie. Daarom kan ook zo’n bedrijf niet anders dan via een aanbestedingsprocedure worden opgericht.
In zo’n aanbesteding mag de aanbestedende dienst tegelijkertijd de werken en diensten meenemen. Die moeten dan wel duidelijk omschreven zijn waardoor potentiële gegadigden in staat zijn een correcte aanbieding te doen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels