nieuws

Bouwkostennorm AWBZ verhoogd

bouwbreed

Het College bouw zorginstellingen heeft voorgesteld de bouwkostennorm voor de AWBZ-sectoren tijdelijk met 2 procent te verhogen. Reden is de verslechtering van de marktsituatie.

De verslechtering van de aanbestedingsresultaten tekent zich vooral af in de AWBZ-sector, waar meevallers van gemiddeld 0,6 procent zijn omgeslagen in een tegenvallend resultaat van gemiddeld 2 procent. Bij projecten gerealiseerd via het principe van budgettair bouwen is dit effect nog groter.
Omdat in de sector ziekenhuizen in de eerste helft van dit jaar geen nieuwe grote projecten zijn aanbesteed, kan slechts worden aangenomen dat de bouwmarkt zich ook voor deze sector heeft verslechterd. Een eventuele nieuwe norm voor de ziekenhuizen is overigens niet meer aan de orde vanwege de afschaffing van het bouwregime voor deze sector per 1 januari 2008.
Het Bouwcollege zal de aanbestedingen voor enkele grote ziekenhuisprojecten die thans in voorbereiding. zijn, wel blijven volgen. En overigens is de ontwikkeling van de bouwkosten een van de onderzoeksgebieden waar het vanuit het Bouwcollege op te richten Centrum Zorg en Bouw zich mee bezig zal houden.

Analyses

Een zestal AWBZ-plannen is nader onderzocht op diverse kwalitatieve aspecten. Ook deze analyses bevestigen het beeld van een verzadigde bouwmarkt en nu en dan zwaar tegenvallende prijsvormingen.
De analyses maken echter ook duidelijk dat soms sprake is van ‘overbemeting’ of te ambitieuze bouwplannen. Door realisering van substantieel meer vloeroppervlakte dan gebruikelijk, of door een sterk kostenverhogende wijze van uitvoering en vormgeving is er in diverse gevallen een discrepantie tussen het beschikbare budget en de feitelijke kostenbehoefte.
De kwalitatieve analyse gaat ook in op het aanbestedingsproces en de selectie van de uitvoerende partijen. Niet zelden blijken geselecteerde aannemers zich tijdens een reeds in gang gezette aanbestedingsprocedure terug te trekken, waardoor de feitelijke concurrentie afneemt.
Waar wel sprake is geweest van voldoende inschrijvingen blijken de verschillen tussen de inschrijfbedragen soms erg groot te zijn. Dit onderstreept het belang van een goede marktverkenning en een zo vrij mogelijke mededinging, zodat de echt geïnteresseerde aannemer of installateur met ruimte in zijn orderportefeuille uiteindelijk kan worden bereikt.

Reageer op dit artikel