nieuws

‘Aanbestedingszaken terug naar arbitrage’

bouwbreed Premium

Bouwend Nederland is tegen het verbod om aanbestedingsgeschillen te beslechten door arbitrage. Een Aanbestedingsautoriteit gaat echter weer te ver.

“De Raad van Arbitrage voorzag in het verleden in een doeltreffende wijze van beslechting van aanbestedingsgeschillen. Bouwend Nederland betreurt met name dat bij de behandeling van de Aanbestedingswet in het parlement er sprake is van een hardnekkige onjuiste weergave van het oordeel van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid over de Raad en van even hardnekkige als ongerechtvaardige verdachtmakingen in de richting van de Raad”, vindt de bouworganisatie. Dit geldt temeer omdat de Raad van Arbitrage zowel bestuurlijk als qua samenstelling van de college van arbiters ingrijpend is veranderd. Dat rechtvaardigt het terugbrengen van aanbestedingsgeschillen van de gewone rechter naar de Raad van Arbitrage.

Gemis

Daarbij komt dat lang niet iedereen die te maken heeft met aanbestedingsgeschillen enthousiast is over de aanpak en de uitspraken van de gewone rechter. “Er is sprake van een gemis aan eenheid in rechtspraak en van het door voorzieningenrechters hanteren van sterk verschillende benaderingen. Dat noopt ertoe over enige tijd het functioneren van de gewone rechter op dit terrein te evalueren. Ook daarom is het onverstandig om een arbitrageverbod voor aanbestedingsgeschillen in de Aanbestedingswet op te nemen”, vindt Bouwend Nederland.
De branche-organisatie is wel blij dat gepoogd wordt uniforme regels op te stellen. Specifiek geldt dit voor opdrachten die beneden de Europese drempelbedragen liggen. Momenteel hanteren aanbestedende diensten nog al te vaak eigen regels die overigens niet eens veel van elkaar verschillen, maar die voor ondernemers wel voelbaar zijn. Alle reden dus om die onnodige verschillen op te heffen.

Drempel

Dat betekent dan direct ook vermindering van de administratieve lasten. Die vormen nu in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf een drempel om aan aanbestedingen mee te doen. Dat is niet bevorderlijk voor de marktwerking, vindt Bouwend Nederland.
Ook pleit de organisatie nog eens voor het bieden van ruimte aan bedrijven voor creatieve oplossingen en in het verlengde daarvan voor het hanteren van de economisch meest voordelige inschrijving. Nog te vaak is de laagste prijs het criterium. Het komt uiteraard voor dat een inschrijver laag kan aanbieden omdat hij een slimme uitvoeringsmethodiek kan toepassen. Maar het kan ook zijn dat werkhonger hem laag doet inschrijven of omdat een risico is onderschat. Die inschrijver zal vrijwel alle mogelijkheden benutten om tijdens de uitvoering zijn verlies te beperken. “En dat gaat de opdrachtgever merken”, meent Bouwend Nederland.

Reageer op dit artikel