nieuws

V0x26G-coördinatietaak blijft bij één aannemer

bouwbreed

Recentelijk las ik de roman ‘De kathedraal aan de zee’ van de schrijver Ildefonso Falcones. Het boek speelt zich af in de veertiende eeuw binnen de stadsmuren van Barcelona: een bruisende binnenstad waar de Santa Maria del Mar, een kathedraal, in aanbouw is. De organisatie van het bouwproces was duidelijk. Onder leiding en in opdracht van de bouwmeester Berenguers werkten steenhouwers, metselaars en ‘bastaixos’, dragers van blokken natuursteen, samen. De bouwmeester ontwierp, berekende en coördineerde de werkzaamheden, waarbij hij zelfs al met veiligheid rekening hield.

Recentelijk las ik de roman ‘De kathedraal aan de zee’ van de schrijver Ildefonso Falcones. Het boek speelt zich af in de veertiende eeuw binnen de stadsmuren van Barcelona: een bruisende binnenstad waar de Santa Maria del Mar, een kathedraal, in aanbouw is. De organisatie van het bouwproces was duidelijk. Onder leiding en in opdracht van de bouwmeester Berenguers werkten steenhouwers, metselaars en ‘bastaixos’, dragers van blokken natuursteen, samen. De bouwmeester ontwierp, berekende en coördineerde de werkzaamheden, waarbij hij zelfs al met veiligheid rekening hield.
Een prachtig verhaal over een tijd waarin coördinatie van het bouwproces nog niet vertroebeld werd door allerlei onduidelijke verantwoordelijkheidsstructuren. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw zou het bouwproces te maken krijgen met een hoge mate van specialisatie: de fragmentatie van het bouwproces deed zijn intrede. En dus de noodzaak tot goede coördinatie. Dat laatste gaat nog steeds niet vlekkeloos. Nog te vaak blijken wij niet in staat alle betrokken partijen goed te laten samenwerken. Daarbij schijnt het geen verschil uit te maken of het nu gaat over bijvoorbeeld het ontwerpen van de constructie, het in onderaanneming laten uitvoeren van een gedeelte van het werk of de samenwerking op het terrein van veiligheid en gezondheid. Volgens het Arbobesluit bouwproces moet in de uitvoeringsfase geregeld zijn wie de V0x26G-coördinatie uitvoert.

Nevenaannemers

Als er één aannemer met zijn eigen onderaannemers aan het werk is, ligt het voor de hand dat de aannemer dit verzorgt. Het wordt echter anders als er door de opdrachtgever meer aannemers, dus nevenaannemers, zijn ingeschakeld. Alle nevenaannemers een eigen V0x26G-coördinator? En daar boven een overall-coördinator, die de coördinatie tussen de coördinatoren ter hand neemt? Of toch maar één coördinator voor de gehele bouwplaats? De laatste tijd worden wij steeds vaker met vragen over dit onderwerp geconfronteerd. Tijd dus om het Arbobesluit er maar eens op na te slaan. Hierin staat te lezen, dat de opdrachtgever de V0x26G-coördinatie in een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij moet regelen. Volgens de definities van het Arbobesluit is dat de partij die rechtstreeks voor de opdrachtgever werkt. In de situatie dat één aannemer het gehele werk van de opdrachtgever heeft aangenomen, is de situatie simpel. De hoofdaannemer is de uitvoerende partij, dus zal de V0x26G-coördinatie aan hem worden opgedragen. Maar wat nu als er meer uitvoerende partijen zijn? Een bouwproject met meerdere nevenaannemers dus. Het Arbobesluit bouwproces zegt: “de opdrachtgever zorgt ervoor dat de verplichtingen voor de uitvoerende partij die de V0x26G-coördinatie moet gaan uitvoeren zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de uitvoerende partij”. Er wordt uitsluitend in enkelvoud gesproken: “de uitvoerende partij”. Het vermeldt niets over een bouwplaats met meerdere uitvoerende partijen. In de vorige versie van het Arbobesluit bouwproces was dat wel het geval. De V0x26G-coördinatie tijdens de uitvoeringsfase moest zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met één van die uitvoerende partijen.

Poging

Volgens een zegsman bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het niet de bedoeling geweest iets inhoudelijk te wijzigen in deze bepalingen. Men heeft alleen een poging gedaan een en ander op een makkelijker te begrijpen manier op te schrijven. En is daar dus niet zo goed in geslaagd. Want het was, is en blijft de bedoeling dat een opdrachtgever, die een project door meerdere aannemers laat realiseren, aan niet meer dan één van die aannemers de V0x26G-coördinatietaak opdraagt. Waaruit maar weer eens te meer blijkt dat elke redactionele verandering nog geen verbetering hoeft in te houden.

Reageer op dit artikel