nieuws

Rol woningcorporaties wordtbreder en realistischeren realistischer

bouwbreed Premium

Eerst de bewering dat sprake zou zijn van dé woningcorporatie. Die bestaat niet. Grofweg kan men twee typen onderscheiden: de (grote) corporaties in het westen des lands en de grote steden versus alle overige. De eerste weten zich geconfronteerd met de werkelijke problemen en zijn bereid te investeren, de tweede zien alleen de waarde van hun vastgoed, leunen genoeglijk achterover en worden slapende steeds rijker.

Eerst de bewering dat sprake zou zijn van dé woningcorporatie. Die bestaat niet. Grofweg kan men twee typen onderscheiden: de (grote) corporaties in het westen des lands en de grote steden versus alle overige. De eerste weten zich geconfronteerd met de werkelijke problemen en zijn bereid te investeren, de tweede zien alleen de waarde van hun vastgoed, leunen genoeglijk achterover en worden slapende steeds rijker.

Taakveld

Het lastige van deze tweedeling is dat generieke maatregelen moeilijk zijn te treffen. En dat is vooral een probleem van de rijksoverheid. Die tracht te sturen op het financieel vermogen van de corporaties. Dat doet ze door rijke corporaties de arme te laten helpen en/of corporatievermogens af te romen via belastingen. Beide echter resulteren echter nauwelijks effect en daarom pleit ik voor een andere insteek: Corporaties worden aangesproken op hun taakveld.
Bekend is dat corporaties een baaierd aan activiteiten ontplooien. Eerder heb ik er een aantal opgesomd, maar de werkelijkheid is nog veel gevarieerder. Naast de bouw en het beheer van allerlei voorzieningen en activiteiten in het kader van werkgelegenheid, kunnen ze heel goed een stevige rol spelen in het begeleiden van allerlei sociale processen rond opvoeding en zeg reclassering. Maatschappelijk werk en woonmaatschappelijk werk zijn niet meer te scheiden. Er gebeurt al veel meer op dat punt dan menigeen denkt. Begin eens met het inventariseren van alle taken die corporaties nu al op zich nemen. Noem dat het takenpakket van de corporaties. Daarmee is het taakveld van de corporaties gedefinieerd. Vervolgens kan men elke individuele corporatie daaraan spiegelen. Om te voorkomen dat een corporatie willekeurig nieuwe taken oppakt moet hun handelen een richting hebben. Dat kan de stedelijke vernieuwing in de meest ruime zin van het woord zijn.
Het sluit aan bij hun corebusiness en heeft een dynamisch element in zich, waar men de komende eeuw mee vooruit kan. Vergelijk dat eens met het gangbare en suffige: bouwen en beheren van woningen.
Nu is stedelijke vernieuwing geen onomstreden begrip. De aanpak daarvan laat al jaren te wensen over en deskundigen zijn het er niet over eens waar de schoen nu precies wringt. Corporaties moeten met hun handelen de stedelijke vernieuwing maximaal dienen. Volgens mij zou het corporaties niet langer moeten worden toegestaan om eengezinswoningen te bouwen in de sociale huursector. Dat lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig met hun taak in de stedelijke vernieuwing, maar de werkelijkheid is al dat deze woningen onbetaalbaar zijn voor de doelgroep. En als ze daar al voor worden gebouwd, dan wordt het alleen betaalbaar voor de doelgroep als van de huur zoveel mogelijk wordt afgewenteld op de huurtoeslag. En er is een alternatief. In de koopsector mogen ze die woningen gewoon blijven bouwen. De kritiek dat die woningen dan onbereikbaar worden voor tante Leen en ome Ahmet is voorbarig. Het ‘bouwen voor de buurt’ kan ook inhoud krijgen door een objectsubsidie. Corporaties kunnen zo het belang tot uitdrukking brengen dit type buurtbewoners voor de wijk te behouden. Corporaties mogen de verkoop aan een terugkoopregeling binden.

Leefbaarheid

De focus van de woningcorporatie komt dus op stedelijke vernieuwing. Hun rol wordt daar breder en tegelijk wordt hun positie bij de bouw van eengezinshuurwoningen teruggedrongen tot meer realistischer proporties. Uiteindelijk staan ze zo aan de wieg van zich vernieuwende wijken met naast een sterk accent op leefbaarheid, ook een centrale, begeleidende rol naar bewoners.

Reageer op dit artikel