nieuws

Overheidsbeleid als kompas

bouwbreed

Buur Consultancy, Hoorn

Het beleid van de overheid is voor de bouw van wezenlijk belang. Om te kunnen bouwen heb je grond nodig waarop gebouwd mag en kan worden. De overheid bepaalt de bestemming van de grond en dus of en wat gebouwd mag worden. Niet alleen het ruimtelijke beleid bepaalt de randvoorwaarden voor de bouw. Ook wet- en regelgeving op het gebied van milieu, energie, veiligheid en gezondheid spelen een rol. Binnen de kaders die voortvloeien uit de verschillende beleidsterreinen komt de overheid ook met nota’s die als een vorm van planning kunnen worden opgevat. Dit geldt niet alleen voor het rijk, maar voor provincies en gemeenten. In de ruimtelijke planning zijn in nota’s aantallen woningen, de plaats en omvang van bedrijfsterreinen en de wegen, vaarwegen en rails, de infrastructuur, opgenomen. Voor dit laatste kan de MIRT als voorbeeld dienen. De provincies hebben zeggenschap over de woningbouw, de gemeenten moeten de plannen uitvoeren. Voor de uitvoering zijn opdrachtgevers nodig. Gemeenten bouwen niet zelf meer. De opdrachtgevers kijken niet alleen naar de plannen van de overheid, maar vooral naar de markt. Sluit de vraag op de markt niet aan op de overheidsplannen dan zullen deze besluiten tot fasering of het afblazen hiervan. Bieden de plannen van de overheid op zich dus een baken waarop men zich in een bedrijfsplan kan richten, zekerheid bieden ze niet. Het eigen oordeel van de opsteller van het plan over ontwikkelingen in de toekomst blijft doorslaggevend. Onlangs raakte ik tijdens een presentatie in discussie met een van de toehoorders over de omvang van de toekomstige woningbouw. De aantallen woningen die ik noemde zouden veel te laag zijn in verge-lijking met de berekeningen van de provincie. De huidige productie bleef ook ver achter bij wat de provincie voor wenselijk hield. De vraag is dan of de provincie niet gelijk heeft. Zeker is dit het geval omdat de opvatting van de provincie een omvangrijker opdrachtenpakket oplevert. Maar ook hier is het zo, dat de provincie niet bouwt. Een ander moet de plannen uitvoeren. Welke keuze moet een bedrijf maken? Uitgaan van een hogere woningproductie in de toekomst of niet. Een vergelijking van de overheidsplannen in een reeks van jaren met de werkelijkheid leert dat de plannen steeds niet konden worden waargemaakt. Ook op het terrein van de infrastructuur kan deze conclusie worden getrokken. Voor mij dichtbij huis is er het drama van de Tweede Coentunnel. Nog steeds staat er de eenzame fly-over die hiervoor alvast werd gebouwd, omdat dit veel besparen in verge-lijking met de kosten in de toekomst. Op dit moment is de vraag of de tweede tunnel er ooit zal komen. Natuurlijk bevatten overheidsplannen onmisbare gegevens die voor bedrijven behulpzaam zijn voor de eigen plannen, maar een betrouwbaar kompas?

Reageer op dit artikel