nieuws

Meten maakt beleid veiligheid m ogelijk

bouwbreed

Directeur Arbouw,Amsterdam

Cobouwwordt sinds november gedrukt op tabloid-formaat. De informatie is dezelfde, maar leest prettiger. Cobouw ligt nu beter in de hand, vindt u ook niet? Bij het veranderen van het formaat is de uitgever vast niet over één nacht ijs gegaan. Aan de gedaantewisseling is vast en zeker gedegen onderzoek vooraf gegaan. En er zal uitvoerig naar de mening van de lezer zijn gevraagd.

Inzicht

Ook Arbouw gaat niet over één nacht ijs. Wij doen onder meer onderzoek, ontwikkelen instrumenten, geven voorlichting en dragen zorg voor de uitvoering van de medische keuringen. Daarbij brengen wij de ontwikkelingen op het terrein van arbeid, gezondheid, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en veiligheid in kaart. Arbouw zal het Bedrijfstakverslag op 3 december op een viertal plaatsen in het land presenteren. Het verslag bevat gegevens over de arbeidsomstandigheden, de leefstijl van werknemers en het verzuim in de bouwnijverheid, uitgesplitst naar sector, beroep en leeftijd. Verder wordt inzicht verschaft in de soort en aantallen ongevallen. Ook is naar de oorzaken gekeken. Waar mogelijk worden vergelijkingen getrokken met sectoren en beroepen buiten de bouwnijverheid. Het Bedrijfstakverslag is naar mijn mening een hanteerbaar document voor de sector. Meten is tenslotte weten en kennis is macht. Alleen op basis van harde gegevens kan een onderbouwd arbobeleid worden gevoerd. Het verslag geeft een beeld van de stand van zaken in onze bedrijfstak. De bouwnijverheid is hierin uniek. In geen enkele andere bedrijfstak heeft dergelijk onderzoek op deze schaal plaats. Maar dat wil niet zeggen dat er zich geen problemen voordoen. Ook in andere bedrijfstakken vinden ongevallen plaats en staan werknemers bloot aan stof en lawaai. Ook daar heeft men de wens het verzuim te beperken. Maar door het ontbreken van het inzicht in de harde feiten kan onvoldoende de vinger op de zere plek worden gelegd. De risico’s en de ongevallen worden niet geregistreerd en blijven dus onzichtbaar. In de bouwnijverheid is dat wel aan de orde en met succes. Hier is reeds twintig jaar structureel grote aandacht voor de arbeidsomstandigheden. Door deze lange traditie beschikt de bedrijfstak over een schat aan informatie, zodat trends kunnen worden aangegeven en effecten van beleid kunnen worden benoemd. Met het verzamelen van cijfers kan de bedrijfstak zien waar verbeteringen zijn opgetreden en extra inspanningen noodzakelijk zijn. Dit heeft tot op heden geresulteerd in diverse voorzieningen, zoals het CAO-pakket Preventiezorg en de diverse arbo-instrumenten. Deze worden door bedrijven gebruikt om de gezondheid en veiligheid in de praktijk te verbeteren.

Positief

Arbouw maakt de cijfers over de arbeidsomstandigheden en het verzuim traditioneel elk jaar bekend. Dat heeft ook een minder positieve kant. Met het bekendmaken van de resultaten geeft de bedrijfstak namelijk ook zijn zwakke plekken prijs. Vaak gaat juist naar deze zwakke plekken de aandacht uit. Dat vind ik jammer. Natuurlijk hoort dat er een beetje bij. Maar ik bekijk het liever positief: sinds de jaren zeventig gaat het steeds een beetje beter in de bouwnijverheid. En dat heeft mijns inziens de grootste attentiewaarde.

Reageer op dit artikel