nieuws

Volkshuisvesting zonder staatssteun is mogelijk

bouwbreed

Wonen zonder overheidsingrijpen en staatssteun is mogelijk. Na zestig jaar is de overheid er niet in geslaagd de volkshuisvestingsproblemen op te lossen. Laat de markt het dan maar doen.

“We zijn geconfronteerd met een meervoudig probleem dat onopgelost is gebleven. We hebben te weinig en verkeerd verdeelde kwaliteit van wonen. Hebben meer dan genoeg maar onjuist verdeelde goedkope huurwoningen. We hebben een voorraad dure koopwoningen en zijn niet in staat deze goedkoop nieuw te bouwen. En dat terwijl de overheid zestig jaar heeft gestuurd. Zou dat meervoudige probleem misschien iets te maken hebben met die overheidssturing”, vraagt directeur Frank Bijdendijk van corporatie Het Oosten in Amsterdam zich retorisch af.
In het essay ‘Wonen zonder staatssteun, een pleidooi voor eerlijk delen van kwaliteit’, rekent Bijdendijk voor dat het heel goed mogelijk is zonder enige overheidsbemoeienis het volkshuisvestingsprobleem op te lossen. “Het gaat om een volkshuisvesting die volledig is gebaseerd op marktwerking, maar wel een waarin de doelstellingen van de corporaties volledig overeind blijven”, aldus de corporatie-directeur.
Zonder staatssteun zullen corporaties meer geld kwijt zijn aan onder meer hogere rente en aan huurkorting voor mensen die nu nog huurtoeslag ontvangen. Dat is volgens hem financierbaar uit het rendement dat corporaties nu al behalen en uit het optrekken van de huren naar een marktconform niveau, waardoor mensen die gezien hun inkomen nu te goedkoop wonen, meer gaan betalen.

Netto marktwaarde

Om te beginnen gaat hij uit van een netto marktwaarde van het corporatiebezit in plaats van een historische kostprijs. Eind 2006 bedroeg de waarde 226 miljard euro. Trek daar het vreemd vermogen (leningen) van 65 miljard vanaf en een eigen vermogen voor de corporaties van 161 miljard blijft over. Dat is uiteraard geen geld dat vrij beschikbaar is, maar in stenen en dakpannen zit.
Het totaal rendement op het ge ï nvesteerd vermogen over vijf jaar bedraagt gemiddeld 7,5 procent per jaar, dus een kleine 17 miljard euro. Daarvan is 13,5 miljard rendement op het eigen vermogen. Het directe rendement, de huurinkomsten, is laag, 1,7 procent of wel 3,8 miljard euro.
Door de huur marktconform te maken, komt er volgens Bijdendijk zoveel extra geld binnen bij corporaties dat daarvan de bewoners die het echt nodig hebben, een huurtoeslag kunnen krijgen. “Op die manier zouden de corporaties deze sociale doelstelling zelfstandig kunnen financieren uit een marktconforme woningexploitatie”, concludeert hij.

Voordelen

Volgens Bijdendijk biedt deze marktconforme exploitatie met persoonsgebonden kortingen nog meer voordelen. Zo wordt de verdeling van woonruimte veel minder een beleidsvraagstuk. Het past ook bij een maatschappij met mondige burgers. Iedereen kan in ieder geval goed wonen. Daarvoor zorgt de korting. Bovendien kan iedereen zelf kiezen waaraan zij of hij het geld het liefste uitgeeft, aan wonen of aan andere prioriteiten.

Reageer op dit artikel