nieuws

Infrastructuur en overheidsgebouwenBelgië in verval door te lage investeringen

bouwbreed

Nu alle tekenen wijzen op een teruggang van de bouwconjunctuur wijst de Confederatie Bouw, de nationale aannemersorganisatie in België, op het belang dat de overheid meer investeert in infrastructuur. Tegelijkertijd moeten de inspanningen om het concurrentievermogen van ondernemingen veilig te stellen en te vergroten, worden voortgezet. Een andere herstelmaatregel is steun aan privé-investeringen in energiebesparingen.

De overheidsinvesteringen in België blijven al bijna 20 jaar beneden 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl ze in het begin van de jaren tachtig nog goed waren voor meer dan 4 procent van het bbp. De bouw neemt in België 5 procent van het bbp voor haar rekening en zorgde vorig jaar voor ruim 20.000 nieuwe banen.
De keerzijde van de medaille is volgens de Confederatie Bouw dat het geringe volume aan overheidsinvesteringen het onmogelijk maakt in te staan voor verwezenlijking van nieuwe projecten, terwijl het bestaande infrastructuur- en gebouwenpark moet worden onderhouden. De Nationale Bank heeft hier al geregeld op gewezen. “Gevolg is dat een niet te verwaarlozen deel van de bestaande infrastructuur en overheidsgebouwen in verval raakt”, zegt de aannemersorganisatie. Dit geldt onder meer bij de infrastructuur die voor onderhoud en ontwikkeling recht heeft op minder dan 1 procent van het bbp.
Volgens de Confederatie moet de overheid aanvullende inkomsten aanboren, bijvoorbeeld via het invoeren van een autowegenvignet, en deze inkomsten besteden aan onderhoud en uitbreiding van het wegennet. Ze moet ook meer beroep doen op publiek-private samenwerkingsverbanden, onder voorwaarden die alle partners tevredenstellen en met naleving van de regels die voor overheidsopdrachten gelden.
De jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in België is verantwoordelijk voor het equivalent van 147,9 miljoen ton CO 2 (cijfers 2004). De industrie, de gebouwen en het vervoer zijn, in orde van belangrijkheid, de belangrijkste uitstoters van CO 2 . Slechte isolatie is een van de belangrijkste oorzaken van CO 2 -uitstoot in de lucht, afkomstig van gebouwen. Het verhogen van de energieprestaties van woningen en bedrijfsgebouwen is onvermijdelijk.

Uitdagingen

De uitdagingen zijn des te dwingender, nu de EU heeft besloten tot een reductie van de broeikasgassen met 20 procent tegen 2020. Wetenschappers vinden het nodig om tegen 2050 deze uitstoot met 50 tot 80 procent te verminderen.
In deze context is het duidelijk, zo meent de Confederatie Bouw, dat de lat inzake energieprestaties hoog moet worden gelegd en dat de naleving van de normen daadwerkelijk moet worden gecontroleerd.
De organisatie vindt dat de overheid het voorbeeld moet geven door hoge energieprestatiecriteria op te nemen in de bestekken voor werken aan haar eigen gebouwen. Zij moet ook een beleid hanteren dat investeringen van particulieren ondersteunt.
In dit verband stelt de Confederatie voor de bestaande fiscale maatregelen te heroverwegen en aan te vullen.

Reageer op dit artikel