nieuws

Europese bouw floreert

bouwbreed

Op twee landen na groeit in de periode 2000-2009 in alle Europese landen de bouwproductie. Alleen Duitsland en Portugal sluiten naar verwachting het decennium af met een minteken.

Op twee landen na groeit in de periode 2000-2009 in alle Europese landen de bouwproductie. Alleen Duitsland en Portugal sluiten naar verwachting het decennium af met een minteken.
De grootste groeiers zijn de Oost- en Centraal-Euro-
pese landen die hun bouwactiviteiten met ruim meer dan 50 procent zien toenemen.
In de voorafgaande tien jaar waren het alleen de Polen die hun productie met bijna 60 procent zagen groeien, terwijl de andere landen van het vroegere Oostblok hun productie zelfs zagen afnemen. Opvallend is de stagna-
tie in de Duitse bouw die per saldo in twintig jaar slechts een groei van 7 procent kende. Deze en nog veel meer gegevens zijn afkomstig uit een rapportage die EuroConstruct voor zijn recente bijeenkomst in Praag opstelde. Een terugblik werd gecombineerd met een prognose.
EuroConstruct (een samenwerkingsverband van bouwinstituten in 19 Europese landen) scant de Europese bouw tweemaal per jaar. Voor Nederland neemt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) deel aan de activiteiten. Hoewel de bouw als bedrijfstak nauwelijks daadwerkelijk grensoverschrijdend werkt, is het toch leerzaam kennis te nemen van de ontwikkeling van vraag en aanbod in andere landen. Bovendien is inzicht in de stand van de techniek van wezenlijk belang. Op technisch gebied leidt dit het overnemen van bouwmethodes en de aanschaf van machines. Voorts is er een omvangrijke handel in bouwmaterialen.
Veel van de problemen waar we in Nederland mee te maken hebben, komen we ook tegen in andere landen. Ondanks specifieke karakteristieken van de bouwproductie per land is er duidelijk sprake van een rode draad. EuroConstruct heeft de periode 1990-2009 bestudeerd om te bezien of er een patroon in het verloop van de productie te vinden is.
Een voorzichtige conclusie levert drie periodes van zes jaar op, startend in 1993. Iedere periode omvat een opgang, een hoogtepunt en een neergang. De neergang hoeft overigens niet absoluut te zijn, want ook een lagere groei valt onder de definitie. Mocht de analyse kloppen en zou ook de volgende periode van zes jaar volgens het gesignaleerde patroon verlopen, dan passeerden we in 2006 een hoogtepunt en moeten we wachten tot 2012 om opnieuw een top te noteren.
Dat er conjunctuurgolven bestaan is algemeen bekend en aanvaard. Sinds jaar en dag kennen we de zeven vette en zeven magere jaren. Of de conjunctuur daarmee ook exact te voorspellen is, is twijfelachtig. Vooral het aangeven van de tijdstippen van omslag blijkt een moeilijke zaak.
De samenhang tussen de ontwikkelingen in de bouw en de algemene conjunctuur is groot. Op alle terreinen van de bouwproductie zal de vraag koopkrachtig moeten zijn. Dit geldt voor individuen, maar ook voor het bedrijfsleven en de overheden. In de lijstjes van factoren die stimulerend uitwerken op de vraag naar bouwproducten staan de besteedbare inkomens, de afzetverwachtingen en de overheidsinkomsten bovenaan. Groeien deze dan komt er ook geld beschikbaar voor meer of betere bouwproducten. Meer inkomen, meer kwaliteit. Voor Nederland geldt hetzelfde als voor de andere landen. Ook bij de factoren die beperkend zijn voor de vraag naar bouwproducten valt een gemeenschappelijke noemer te ontdekken: de kosten van grond stijgen en de mogelijkheden om van grond, bouwgrond te maken vergen veel inspanning. Er zijn nog veel meer overeenkomsten.
Van belang is te onderkennen, dat de factoren die de voortgang van de productie hinderen niet tot een structureel lagere productie leiden. Dat valt ook te concluderen bij het kennisnemen van de conjuncturele bewegingen in de achter ons liggende periode.
De beperkende factoren zijn verdisconteerd in het structurele productieniveau dat haalbaar is en aan de vraag tegemoet komt in een periode. Ze zijn een normaal onderdeel van de procedures.
Adri Buur
Buur Consultancy, Hoorn
a.buur@hccnet.nl

Reageer op dit artikel