nieuws

Regels g rondbeleid moeten ook in geval van aanbesteding werkbaar zijn

bouwbreed Premium

In het overleg van de vaste kamercommissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en die voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met minister Cramer van VROM over het grondbeleid, kwamen naast zaken als het functioneren van de pas opgerichte Gemeenschappelijke Ontwikkelingsbedrijf (GOB), ook onder meer het aanbestedingsrecht en het zelfrealisatierecht aan de orde.

In het overleg van de vaste kamercommissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en die voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met minister Cramer van VROM over het grondbeleid, kwamen naast zaken als het functioneren van de pas opgerichte Gemeenschappelijke Ontwikkelingsbedrijf (GOB), ook onder meer het aanbestedingsrecht en het zelfrealisatierecht aan de orde.

E en aantal vragen van de commissieleden en de beantwoording daarop door de minister wil ik u niet onthouden en hieronder er uitlichten. CDA-Kamerlid Van Heugten stelt dat flexibiliteit bij gebiedsontwikkeling van groot belang is en wil er voor waken dat het toch al zo complexe proces van gebiedsontwikkeling teveel gejuridificeerd wordt. Met name een oprekking van de voor overheidsopdrachten openbare aanbestedingsplicht, waar het Roanne-arrest op lijkt aan te sturen, is een voor hem onwenselijke ontwikkeling voor de gecompliceerde gebiedsontwikkelingen. Hij vraagt de minister dan ook wat de consequenties zijn van het Roanne-arrest voor de openbare aanbestedingsplicht van overheden, waaronder gemeenten, bij gebiedsontwikkelingen.
Volgens de minister kan Nederland niet zomaar voorbij gaan aan de Europese aanbestedingsregels, maar zal het zich actief zal inzetten in Brussel om de regels werkbaar te houden. Zij wijst er op dat aanbestedingsprocedures transparantie verlangen. De heer Van Heugten heeft wel als vraag daarbij of transparantie op de grondmarkt als doel alle middelen heiligt. In dit verband wijst hij op de onwenselijke situatie dat exploitatieplannen - waarin de financiële kaders zijn neergezet - bekend worden, in verband met het houden van een eventuele latere aanbestedingsprocedure.
De de minister wijst op het belang dat de regels goed worden uitgelegd aan de gemeente. In dat kader refereert zij aan de Reiswijzer marktpartijen en gebiedsontwikkeling, die daarbij behulpzaam kan zijn. Verder stelt de minister in haar antwoord dat het effect van de Europese regelgeving kan zijn dat projectontwikkelaars steeds meer grond zullen kopen om hierop op basis van het zelfrealisatierecht zelf te kunnen bouwen.
Het Roanne-arrest wordt op dit moment bestudeerd. Zij verwacht een interpretatieve mededeling uit Brussel over de gevolgen van dit arrest voor de Nederlandse situatie. Zolang die interpretatieve mededeling er nog niet is, houdt de minister het antwoord op de vraag wat de effecten zijn van het Roanne-arrest aan.
Op vragen van commissielid mevrouw Neppérus (VVD) zei minister Cramer dat er vooralsnog niet getornd zal worden aan het zelfrealisatierecht van grondeigenaren. Het uitgangspunt dat een eigenaar van grond zelf de mogelijkheid heeft om de grond te ontwikkelen, lijkt daarmee niet in gevaar. Inperking van het zelfrealisatierecht is volgens de minister niet op voorhand aan de orde.
De heer Van Heugten refereerde in dit kader ook nog even aan de behandeling van de Grondexploitatiewet, waarbij toen is gesteld door de minister dat een inperking van het zelfrealisatierecht in strijd zou zijn met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Overigens wist de minister ook nog mede te delen dat het zelfrealisatierecht niet een typisch Nederlands fenomeen is, maar dat ook in andere Europese landen daarvan wordt uitgegaan.
(Kamerstuk 27 581, nr. 31, vergaderjaar 2006-2007, vastgesteld op 3 mei 2007)

Reageer op dit artikel