nieuws

Rotterdam akkoord met Tweede Maasvlakte

bouwbreed Premium

De Rotterdamse gemeenteraad heeft afgelopen week de plannen voor de Tweede Maasvlakte goedgekeurd. Afhankelijk van de nu volgende inspraakprocedure hoopt het Havenbedrijf nog dit jaar het eerste uitvoeringscontract te gunnen. De milieubeweging heeft al aangekondigd de plannen aan te vechten op het gebied van luchtkwaliteit.

Het Havenbedrijf heeft er alles aan gedaan om de milieueffectrapportage en het voorlopige bestemmingsplan goed voor te bereiden. De milieurapportage is de grootste ooit in Nederland. In het rapport worden drie mogelijke scenario’s beschreven voor de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte. In alle varianten zijn de gevolgen voor de natuur beperkt. Er is zelfs onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast van de baggerschepen voor bruinvissen in de Noordzee. Die blijken overigens doof voor de veroorzaakte geluidsfrequentie.
Ook de gevolgen van zandwinning en scheepvaart zijn in kaart gebracht. Negatieve gevolgen zijn er wel voor de chemische toestand van het water. Ook zorgt de uitbreiding van de haven voor geluidsoverlast in zogenoemde stiltegebieden, waar bijvoorbeeld vogels broeden. Die effecten worden gecompenseerd door de aanleg van 750 hectare natuur- en recreatiegebied. Bij nader inzien is de 15 hectare grote zeereep bij Brouwersdam geschrapt, omdat met het zeereservaat en de duinen van Delfland al voldoende wordt gecompenseerd. De bijdrage aan luchtvervuiling is volgens het rapport beperkt. Speciale overkappingen op de A15 en de A4 moeten voorkomen dat schadelijke stoffen worden verspreid. De energie komt voor een deel uit windmolens. Afhankelijk van de gekozen variant scheelt dit 3 tot 8 procent in de uitstoot van CO 2 .
De meeste ruimte op de 1000 hectare grote Maasvlakte is gereserveerd voor containeroverslag. Verder komen er chemie- en distributiebedrijven. De vraag is zo groot dat het ministerie ervan uitgaat dat de ruimte volledig wordt ingericht. Daarnaast heeft het Havenbedrijf de opdracht om de bestaande Maasvlakte beter te benutten. Daarvan is 132 hectare al heringericht en volgt tot 2010 nog eens 87 hectare.

Bestemmingsplan

De goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad is belangrijk, omdat die het bestemmingsplan vaststelt. Nu de voorlopige versie is goedgekeurd, volgt een nieuwe ronde van inspraak en protest. De milieubeweging gaat inzetten op de verslechtering van de luchtkwaliteit in de regio. De regels op dat gebied zijn door Brussel aangescherpt en nog nauwelijks getoetst en daarmee een risico voor de verdere besluitvorming (zie kader). Twee jaar geleden hield de Raad van State de uitbreidingsplannen van de haven tegen, omdat niet genoeg rekening met boeren, vissers en de natuur was gehouden. Om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt, is in de rapportage rekening gehouden met ‘worst case’ scenario’s.

Reageer op dit artikel