nieuws

Zonder veranderen komen we niet verder

bouwbreed Premium

Bestuurlijk Nederland moet slagvaardiger en innovatiever te werk gaan. Hiervoor is alleen het uitwerken van een innovatieagenda niet genoeg. Ook de bestuurlijke en ambtelijke cultuur en de bijbehorende werkwijze moet veranderen. Bovendien moeten de ambtenaren in staat zijn om bestuurlijke innovaties te ondersteunen.

Bestuurlijk Nederland moet slagvaardiger en innovatiever te werk gaan. Hiervoor is alleen het uitwerken van een innovatieagenda niet genoeg. Ook de bestuurlijke en ambtelijke cultuur en de bijbehorende werkwijze moet veranderen. Bovendien moeten de ambtenaren in staat zijn om bestuurlijke innovaties te ondersteunen.

Perspectief

Innovaties op het gebied van mobiliteit en infrastructuur komen in het huidige klimaat moeilijk van de grond, terwijl de tijd dringt. Als oorzaken hiervan zijn aan te geven: bestuurlijke verdichting, regeldrift, lange procedures, conservatisme en het ontbreken van publiek ondernemerschap.
Bestuurders durven onvoldoende hun nek uit te steken. Daar waar zij dat wel doen, lopen proactieve bestuurders politieke en financiële risico’s. Mits beheersbaar, moeten deze risico’s voor lief worden genomen. Het gaat immers om het behalen van resultaten. Naar onze mening is een perspectief voor de lange termijn een mobiliteitsmarkt, waarbij de vraag naar en het aanbod van mobiliteit(svoorzieningen) zoveel mogelijk in balans zijn. De consument kan dan op grond van de in het perspectief beschikbare informatie kiezen van welke vervoersmiddelen/voorzieningen hij gebruik wil maken.
Innovatieagenda Op basis van de gebruikersvoorkeuren en -keuzes kan de overheid haar beleid op het gebied van mobiliteit en infrastructuur beter bepalen. Om de mobiliteitsmarkt te kunnen realiseren, is het nodig om nu al te werken aan gerichte bestuurlijke innovaties. Die kunnen dan bijdragen aan de balans in vraag naar en aanbod van mobiliteit(svoorzieningen). Om het (lange-termijn) perspectief van de mobiliteitsmarkt te bereiken is het belangrijk om nu punten op de innovatieagenda te zetten en daarmee aan de slag te gaan.
De innovatieagenda waarmee bestuurders volgens ons op de korte termijn al aan de slag kunnen om uiteindelijk te komen tot een mobiliteitsmarkt, zijn onder te verdelen in de volgende twee thema’s die een rol spelen bij de organisatie. Deze twee overkoepelende thema’s zijn:
– Multi-publieke samenwerking, samenwerkingsverbanden tussen verschillende (delen van) ambtelijke organisaties realiseren, die gericht zijn op een gezamenlijk belang. Verbetering van samenwerking is onderdeel van een cultuurslag die nodig is voor een beter bestuurlijk innovatief klimaat.
– Publiek-private samenwerking, naast de publiek-private investeringsstructuren gaat het hier ook om vormen van samenwerking met bedrijven om beleidsdoelen na te streven. In de huidige cultuur is het lastig om een samenwerking aan te gaan met een commerciële partij. Dit komt voornamelijk doordat men niet genoeg inzicht heeft in de belangen van de andere partij.
De innovatieagenda ziet er als volgt uit.
1. Publiek-private samenwerking (pps) voor optimale benutting van navigatiesystemen
Producenten van navigatieproducten hebben veel informatie over de routes en het weggedrag van de automobilist. Hiermee kan de overheid gerichter beleid voeren. Dit zou gerealiseerd kunnen worden met een publiek-private samenwerking tussen overheid en producenten van navigatiesystemen zijn.
2. Beprijzingssystemen en asset management
Met deze instrumenten krijgen prijs en marktwerking een belangrijker rol in de mobiliteit en worden sturingsmogelijkheden voor bestuurders groter.
3. Innovatief versnellen van de aanleg van infrastructuur
Hierbij gaat het niet alleen om de juridische versnelling maar om de bestuurlijke zijde van dit traject. Een adequate publike-private aanpak ligt hier voor de hand.
4. Betere condities voor samenwerken scheppen
Om de samenwerking van publieke en private partijen te bevorderen is het nodig om betere condities te scheppen waaronder de samenwerking kan plaatsvinden. In eerste instanties zal het helpen om de verschillen in denken en doen tussen privaat en publiek te overbruggen.

Inspiratie

spiratieWanneer bestuurlijk Nederland aan de slag gaat met de innovatieagenda dan is er volgens ons een toekomst voor de mobiliteit. Onze uitgangspunten dienen als inspiratie voor het nieuwe kabinet en de betrokken bestuurders, want zonder veranderen komen we niet verder.
De ‘Gangmakers van het Bestuurlijk Innovatie Netwerk’ zijn M. van Haaren, Gedeputeerde Gelderland, E. Janse de Jonge, Gedeputeerde Noord-Brabanen B.J. Bruins, voormalig staatssecretaris van OC&W, thans waarnemend burgemeester Leidschendam-Voorburg

Bestuurlijk Nederland moet slagvaardiger en innovatiever te werk gaan. Hiervoor is alleen het uitwerken van een innovatieagenda niet genoeg. Ook de bestuurlijke en ambtelijke cultuur en de bijbehorende werkwijze moet veranderen. Bovendien moeten de ambtenaren in staat zijn om bestuurlijke innovaties te ondersteunen.

Perspectief

Innovaties op het gebied van mobiliteit en infrastructuur komen in het huidige klimaat moeilijk van de grond, terwijl de tijd dringt. Als oorzaken hiervan zijn aan te geven: bestuurlijke verdichting, regeldrift, lange procedures, conservatisme en het ontbreken van publiek ondernemerschap.
Bestuurders durven onvoldoende hun nek uit te steken. Daar waar zij dat wel doen, lopen proactieve bestuurders politieke en financiële risico’s. Mits beheersbaar, moeten deze risico’s voor lief worden genomen. Het gaat immers om het behalen van resultaten. Naar onze mening is een perspectief voor de lange termijn een mobiliteitsmarkt, waarbij de vraag naar en het aanbod van mobiliteit(svoorzieningen) zoveel mogelijk in balans zijn. De consument kan dan op grond van de in het perspectief beschikbare informatie kiezen van welke vervoersmiddelen/voorzieningen hij gebruik wil maken.
Innovatieagenda Op basis van de gebruikersvoorkeuren en -keuzes kan de overheid haar beleid op het gebied van mobiliteit en infrastructuur beter bepalen. Om de mobiliteitsmarkt te kunnen realiseren, is het nodig om nu al te werken aan gerichte bestuurlijke innovaties. Die kunnen dan bijdragen aan de balans in vraag naar en aanbod van mobiliteit(svoorzieningen). Om het (lange-termijn) perspectief van de mobiliteitsmarkt te bereiken is het belangrijk om nu punten op de innovatieagenda te zetten en daarmee aan de slag te gaan.
De innovatieagenda waarmee bestuurders volgens ons op de korte termijn al aan de slag kunnen om uiteindelijk te komen tot een mobiliteitsmarkt, zijn onder te verdelen in de volgende twee thema’s die een rol spelen bij de organisatie. Deze twee overkoepelende thema’s zijn:
– Multi-publieke samenwerking, samenwerkingsverbanden tussen verschillende (delen van) ambtelijke organisaties realiseren, die gericht zijn op een gezamenlijk belang. Verbetering van samenwerking is onderdeel van een cultuurslag die nodig is voor een beter bestuurlijk innovatief klimaat.
– Publiek-private samenwerking, naast de publiek-private investeringsstructuren gaat het hier ook om vormen van samenwerking met bedrijven om beleidsdoelen na te streven. In de huidige cultuur is het lastig om een samenwerking aan te gaan met een commerciële partij. Dit komt voornamelijk doordat men niet genoeg inzicht heeft in de belangen van de andere partij.
De innovatieagenda ziet er als volgt uit.
1. Publiek-private samenwerking (pps) voor optimale benutting van navigatiesystemen Producenten van navigatieproducten hebben veel informatie over de routes en het weggedrag van de automobilist. Hiermee kan de overheid gerichter beleid voeren. Dit zou gerealiseerd kunnen worden met een publiek-private samenwerking tussen overheid en producenten van navigatiesystemen zijn.
2. Beprijzingssystemen en asset management Met deze instrumenten krijgen prijs en marktwerking een belangrijker rol in de mobiliteit en worden sturingsmogelijkheden voor bestuurders groter.
3. Innovatief versnellen van de aanleg van infrastructuur Hierbij gaat het niet alleen om de juridische versnelling maar om de bestuurlijke zijde van dit traject. Een adequate publike-private aanpak ligt hier voor de hand.
4. Betere condities voor samenwerken scheppen Om de samenwerking van publieke en private partijen te bevorderen is het nodig om betere condities te scheppen waaronder de samenwerking kan plaatsvinden. In eerste instanties zal het helpen om de verschillen in denken en doen tussen privaat en publiek te overbruggen.

Inspiratie

Wanneer bestuurlijk Nederland aan de slag gaat met de innovatieagenda dan is er volgens ons echt een toekomst voor de mobiliteit. Onze uitgangspunten dienen als inspiratie voor het nieuwe kabinet en de betrokken bestuurders, want zonder veranderen komen we zeker niet verder.
De ‘Gangmakers van het Bestuurlijk Innovatie Netwerk’ zijn M. van Haaren, Gedeputeerde Gelderland, E. Janse de Jonge, Gedeputeerde Noord-Brabanen B.J. Bruins, voormalig staatssecretaris van OC&W, thans waarnemend burgemeester Leidschendam-Voorburg.

Trendbreuk

De aandacht ligt nu voornamelijk bij het oplossen van knelpunten. Om nu tot doorbraken te komen is er een trendbreuk nodig. Er is behoefte aan een perspectief of wel een innovatieagenda. Dat is de mening van drie bestuurders die zich hard maken voor bestuurlijke innovatie op het gebied van verkeer en vervoer. Deze bestuurders zijn de ‘Gangmakers van het Bestuurlijk Innovatie Netwerk’. Dit netwerk is in 2005 opgericht door Twynstra Gudde en Connekt. De gangmakers houden een pleidooi voor een perspectief op de lange termijn en een innovatieagenda die deze op de korte termijn kan ondersteunen. Voor info: fmi@tg.nl

Reageer op dit artikel