nieuws

Stortplaats blijft open door biochemische processen afval

bouwbreed Premium

Stortplaatsen die vol zijn moeten aan de bovenzijde niet worden afgedicht met een waterdichte laag. Dat blijkt uit recent onderzoek van Royal Haskoning. De uitkomst staat haaks op de Wet milieubeheer waarin een waterafdichtende laag juist is voorgeschreven. Het advies- en ingenieursbureau pleit voor aanpassing van de wetgeving.

Door stortplaatsen niet af te sluiten, kan water toetreden tot in het gestorte materiaal. Daardoor komen in het afval natuurlijke biochemische processen op gang die ervoor zorgen dat verontreinigde stoffen worden geneutraliseerd.
Dit fenomeen, ‘Natural Attenuation’ of kortweg NA genoemd, is eerder al aangetoond in onderzoek van Royal Haskoning bij oude stortplaatsen van vóór de wettelijke verplichting en bovendien zonder onderafdichting. Bij meer dan driekwart van deze stortplaatsen blijkt geen ontoelaatbare verontreiniging meer in het grondwater te zijn aangetroffen.

Demonstratieproef

De ervaringen met de verontreinigingen bij de ‘open’ stortplaatsen is mede reden geweest voor Royal Haskoning om het Stadsgewest Den Bosch te benaderen. Het stadsgewest beheert de stortplaats Vlagheide bij Schijndel.
De stortplaats is vol en moet volgens de vergunning voor het begin van 2008 een bovenafdekking krijgen. Royal Haskoning heeft het stadsgewest kunnen overtuigen van het nut van een demonstratieproef teneinde het neutraliseren van de verontreinigingen in het afval en het grondwater aan te tonen. De proef is gericht op het realiseren van ‘duurzame nazorg’ van bestaande stortplaatsen.
De stortplaats Vlagheide bestaat uit een oud deel zonder onderafdichting en een nieuw deel met onderafdichting. Het oude deel heeft gedeeltelijk een bovenafdichting aangelegd. Op het nieuwe moet dat nog gebeuren. Onder het deel zonder onderafdichting is het grondwater verontreinigd. Die verontreiniging wordt momenteel beheerst door middel van een grondwateronttrekkingssysteem.
De demoproef voor Stadsgewest Den Bosch behelst drie praktijkproeven. De eerste proef wordt uitgevoerd op het oude deel met gedeeltelijke bovenafdichting. In een tweede proef zal worden bekeken of het actief onttrekken van verontreinigd grondwater zoals dat nu gebeurt, zinvol is of dat de natuur haar reinigende werking ook in het grondwater voortzet.
“Wij denken dat de natuurlijke processen die zich in het afval afspelen zich ook zullen voordoen in het grondwater onder het deel van de stortplaats zonder boven- en onderafdichting. Het tevens onderzoeken van de ‘grondwaterpluim’ past in de integrale benadering van onze demonstratieproef. Je wilt toch weten of de verontreinigingspluimen op zijn minst stagnant blijven of zelfs afnemen”, zegt Willem van Vossen, senior adviseur bodem, afval en ruimte bij Royal Haskoning.
De derde proef zal gaan over het optimaliseren van de processen in het stort zonder bovenafdichting zoals het toevoegen van percolaat-water om het reinigende proces te versnellen. Het volledige demo-project loopt tot eind 2008. Het stadsgewest heeft twee jaar uitstel gekregen voor het aanbrengen van de bovenafdichting om de resultaten van de proef af te wachten.

Onderbouwing

Het doel van de demonstratieproef is te komen tot onderbouwing van een wijziging van de regelgeving. Momenteel is die gericht op het isoleren van het afval van zijn omgeving door middel van bodembeschermende voorzieningen zoals waterdichte boven- en onderafdichtingen. Beheers- en monitoringssystemen bewaken dan de grondwaterkwaliteit rondom de stortplaats. Deze benaderingswijze is duur en resulteert in eeuwigdurende nazorg terwijl de vervuiling in het afval niet afneemt.
De aanpassing van de wet- en regelgeving die Royal Haskoning bepleit, zorgt behalve voor maatschappelijke winst ook voor besparingen, omdat de kosten voor de bovenafdichting veel goedkoper uitvallen. Een waterdichte bovenafdichting voor een stortplaats kost volgens Van Vossen door de bank genomen zo’n 50 euro per vierkante meter. De waterdichting in die laag kost 35 euro per vierkante meter. Bij een stortplaats zoals Vlagheide met nog een oppervlakte zonder afdichting van zo’n 26 hectare groot, gaat het bij niet waterdicht afdekken om een een bedrag van rond 9 miljoen euro. Niet waterdicht afsluiten van de dertig stortplaatsen die momenteel in Nederland in gebruik zijn, kan een besparing opleveren van honderden miljoenen euro’s. Dat is niet alleen voor de beheerders van de stortplaatsen maar ook voor de maatschappij als geheel interessant.

Reageer op dit artikel