nieuws

BNA doet nieuwe kabinet alvast aanbevelingen

bouwbreed

De overheid moet de garanties scheppen dat bij aanbestedingen van bouwopdrachten de kwaliteit van het eindresultaat centraal staat. Ook moet recht worden gedaan aan de culturele waarde van het bouwen.

Die aanbeveling doet de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) in een brief aan informateur Herman Wijffels. Volgens de BNA verdient het ruimtelijk beleid in Nederland volop aandacht van de politiek. Door klimaatveranderingen, ener gieschaarste, mobiliteitsproblemen en demografische ontwikkelingen staan in Nederland immers grote ruimtelijke opgaven voor de deur.
“De oplossing daarvan vraagt om aandacht, visie en betrokkenheid van het nieuwe kabinet”, aldus Joep Habets van de BNA, die daarom met een groot aantal aanbevelingen voor de te vormen regering komt.
Zo pleit de BNA voor nieuwe contractvormen waarbij de selectie op kwaliteit doorslaggevend is en niet de prijs. In de Aanbestedingswet zou bovendien geregeld moeten worden dat ook kleine en middelgrote architectenbureau kunnen meedingen naar grotere opdrachten.
De architecten roepen het aanstaande kabinet ook op een einde te maken aan de versnippering van het bouwproces. “Faalkosten en kwaliteitsverlies zijn het gevolg van een voortgaande versnippering van taken en verantwoordelijkheden in het bouwproces”, schrijft de BNA.
De vereniging is ook voorstander van de terugkeer van de hoofdconstructeur. “Die kan een positieve bijdrage leveren aan de constructieve veiligheid van gebouwen. Erken daarenboven het belang van het directievoeren en het houden van toezicht tijdens de uitvoering. Zorg dat de architect zijn regierol in het ontwerp- en bouwproces kan vervullen om de kwaliteit te waarborgen.”
Op de handhaving van bouwregelgeving mag niet nog meer worden bezuinigd, vindt de BNA. De overheid moet er voor zorgen dat bij de gemeenten voldoende capaciteit en inhoudelijk kennis aanwezig is om hun rol bij de uitvoering van de nota Ruimte en het Ruimtelijk kwaliteitsbeleid te kunnen vervullen.
Wat de architecten betreft zet het nieuwe kabinet vaart achter de invoering van de integrale omgevingsvergunning. “Dat zorgt ervoor dat vergunningaanvragers meer transparantie en gemak on dervinden.”

Reageer op dit artikel