nieuws

Zijn het gunningscriteria of geschiktheidseisen?

bouwbreed

Dat aanbestedende diensten/partijen nog wel eens worstelen met de vraag of een criterium nu gericht is op geschiktheid of te maken heeft met de gunning, blijkt ook weer uit een zaak tussen een aanbestedende dienst en thuiszorginstanties.

D e voorzieningenrechter heeft in een kort geding dat was aangespannen door een stichting tegen een samenwerkingsverband van gemeenten (Zwolle/Hardenberg/Hattem) op 30 november vonnis gewezen www.rechtspraak.nl – zaaknummer: KG -ZA 06-456) en gaat om deze problematiek in. Deze zaak gaat weliswaar niet over aanbesteding van werk, maar staat stil bij algemene leerstukken van het aanbestedingsrecht, zodat deze uitspraak ook van belang is voor de bouwaanbestedingspraktijk.
De stichting is als grootste aanbieder van huishoudelijke zorg in de gemeente een van de inschrijvende partijen op een door de gemeente Zwolle c.s. gehouden Europese openbare aanbesteding voor het leveren van hulp bij het huishouden. Op de aanbesteding heeft de gemeente het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) van toepassing verklaard. Er wordt gegund aan die inschrijvende partij met de economisch meest voordelige aanbieding.

Het recht

De gemeente heeft medegedeeld dat de opdracht voorlopig gegund zal worden aan een andere partij. De stichting is het daar niet mee eens en heeft een kort gedingprocedure aangespannen tegen de gemeente Zwolle c.s., waarin zij onder meer vordert een verbod tot gunning aan die andere partij, om de lopende aanbestedingsprocedure te staken en gestaakt te houden, en een gebod de opdracht her aan te besteden op zodanige wijze dat niet wordt gehandeld in strijd met Bao en de beginselen van het aanbestedingsrecht.
De stichting stelt eerst de opdrachtformulering door de gemeente Zwolle c.s. aan de orde; zij acht de opdracht die ziet op een bepaalde verdeling van werkzaamheden niet realistisch. Zij baseert zich daarbij op ervaringsfeiten die zij heeft opgedaan met de in Zwolle door haar verleende zorg.
De gemeente Zwolle c.s. zou ten onrechte geschiktheidscriteria als gunningscriterium hebben gehanteerd bij de aanbesteding. Zo heeft de gemeente ter beoordeling van de gunningscriteria een niet transparante wegingsmatrix met puntensystematiek gebruikt.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat het een aanbestedende dienst in dit geval gemeente Zwolle c.s. ten aanzien van de inhoud en omvang van de aan te besteden opdracht een grote mate van beleidsvrijheid heeft. Het is niet aan inschrijvende partijen om te bepalen op welke wijze de opdracht geformuleerd moet worden.

Bezwaar

Een ander bezwaar van de stichting is dat gemeente Zwolle c.s. ten onrechte een aantal criteria die geschiktheidseisen behoren te zijn, heeft gekwalificeerd als gunningscriteria. De voorzieningenrechter stelt voorop dat gunningscriteria in aanbestedingen ertoe strekken vast te kunnen stellen welke aanbieding in economische zin het meest voordelig is, hetgeen betekent dat gunningscriteria betrekking hebben op de aanbieding en niet op de persoon van de aanbieder. Dat laatste is aan de orde bij geschiktheidscriteria.
Het hanteren van een geschiktheidscriterium als gunningscriterium is onverenigbaar met het aanbestedingsrecht onder meer omdat daardoor de mogelijkheid bestaat dat de opdracht aan een aanbieder wordt gegund die ongeschikt is om deze goed en volledig uit te voeren.
Op deze wijze - zo overweegt de voorzieningenrechter - zou oneerlijke concurrentie worden aangedaan aan een aanbieder die wel geschikt is.
De voorzieningenrechter is van oordeel met de stichting dat de gehanteerd wegingsmatrix niet voldoende duidelijk, precies en ondubbelzinnig is. Niet zonder meer valt in te zien hoe de kwaliteitspunten behaald worden en hoe de weging plaatsvindt. De geconstateerde onregelmatigheden zijn dermate ernstig dat heraanbesteding noodzakelijk is.

Reageer op dit artikel