nieuws

Omvang van pps veel groter dan gedacht

bouwbreed Premium

Publiek-private samenwerking in Nederland is van een veel grotere omvang dan tot nu toe vaak werd aangenomen. Dat blijkt uit de eerste Nationale PPS Monitor die Royal Haskoning in samenwerking met onderzoeksbureau Heliview heeft uitgevoerd. Uit het onderzoek bleek onder meer dat er op dit moment alleen al bij Nederlandse gemeenten meer dan duizend pps-projecten in behandeling zijn met een totale omvang van 65 miljard euro. Voor de komende vijf jaar wordt er een verdubbeling van het aantal pps-projecten verwacht.

Uit de Nationale PPS Monitor kwam naar voren dat de gemiddelde omvang van de gemeentelijke pps-projecten zo’n 65 miljoen euro bedraagt met een gemiddelde looptijd van acht jaar. Dat komt neer op een jaarlijkse omzet van ruim acht miljard euro. Daarnaast geven respondenten aan dat hun ervaringen met pps-projecten positief zijn. “De meeste deelnemers aan het onderzoek zijn enthousiast over publiek private samenwerking”, zegt Bart van Emden, manager marketing & business information bij Royal Haskoning. “De maatschappelijke en bedrijfseconomische doelen worden veelal gehaald en de projecten worden ook heel vaak binnen budget gerealiseerd.”
Voor het onderzoek werden door Royal Haskoning en Heliview alle gemeenten en provincies van Nederland benaderd met de vraag of er pps-projecten worden of werden uitgevoerd of dat zulke projecten gepland zijn. In totaal zijn er 319 enquêtes afgenomen, waarvan het grootste gedeelte bij projectleiders, projectmanagers of andere leidinggevenden. Hierdoor is dit het eerste grootschalige kwantitatieve onderzoek naar pps op lokaal niveau in Nederland. Het netto bereik van de doelgroep van 64 procent, waardoor het onderzoek zondermeer representatief is.

Meerwaarde

“Het onderzoek laat zien dat het aantal en de omvang van de pps-projecten veel groter is dan verwacht. Wat ook echt in het oog springt is dat volgens 89 procent van de mensen die al eens in een pps-constructie gewerkt hebben, publiek-private samenwerking meerwaarde biedt aan het project. Deze meerwaarde komt vooral tot uiting in een hogere kwaliteit en een toename van het commitment tussen de deelnemende partijen. Vandaar ook dat 65 procent van de respondenten een positief beeld heeft van de toekomst van pps in Nederland”, aldus Van Emden.
Uit het onderzoek blijkt verder dat een erg hoog percentage van de pps-projecten binnen budget blijft. Volgens Van Emden blijkt dat 86 procent binnen het publieke budget en 83 procent binnen het private budget blijft. “Dat is een erg hoog percentage. Het zou interessant zijn om dit te vergelijken met traditionele projecten, maar deze gegevens hebben wij niet. Ik verwacht echter dat pps ook op dit vlak beter scoort.” Men is wel wat genuanceerder over het behalen van de planning.

Kennis

Hoewel de ervaringen dus in overgrote meerderheid positief zijn, valt er blijkens het onderzoek wel nog het een en ander te verbeteren. Zo geeft 80 procent van de respondenten aan dat hun organisatie onvoldoende kennis en expertise in huis heeft voor het organiseren van een pps-project. In 61 procent is er niet voldoende juridische kennis aanwezig en bij 24 procent onvoldoende kennis van de financiële gang van zaken.
Daarnaast is er in ongeveer 10 procent van de gevallen behoefte aan kennis op het gebied van architectuur en in nog eens 9 procent behoefte aan kennis van bouw en onderhoud. Van Emden: “Dat zijn allemaal specifieke gebieden waar Royal Haskoning van waarde kan zijn om overheden te assisteren bij de opzet van pps-projecten. Vandaar dat wij recentelijk een studiemiddag hebben georganiseerd voor regionale overheden ‘Aan de slag met pps’. Voor deze studiemiddag was zeer veel belangstelling. We overwegen een herhaling van deze studiemiddag.”
*) Lucas Meijknecht is medewerker van Royal Haskoning
De Nationale PPS Monitor is te bestellen bij Royal Haskoning voor 500 euro, info@royalhaskoning.com

Reageer op dit artikel