nieuws

Pps: more bang for the buck

bouwbreed Premium

Publiek-private samenwerking (pps) staat niet meer in de kinderschoenen, toch zijn er nogal wat kinderziektes te overwinnen voordat dit instrument breed wordt toegepast in de bouwpraktijk. Het optuigen van een pps vergt de nodige voorbereiding en inspanning waarbij afspraken doorgaans op maat en voor lange duur worden gemaakt.

O ok de Europese regelgeving ten aanzien van pps bevat nog de nodige onduidelijkheden. Zo staat niet vast wat onder pps moet worden begrepen en is de aanbestedingsregelgeving in relatie tot pps niet helder. De door de Europese Commissie toegezegde verduidelijking wordt binnenkort verwacht. Het waarborgen van concurrentie zal daarbij het uitgangspunt zijn.
Een pps wordt vaak toegepast om met efficiënte en innovatieve oplossingen complexe projecten te realiseren. Het doel is veelal voor hetzelfde geld een beter kwalitatief eindproduct te realiseren of hetzelfde eindproduct voor minder geld. Daarbij worden de risico’s neergelegd bij de partij die deze het beste kan beheersen. Vanuit Europees perspectief wordt pps gezien als een instrument om efficiënter om te gaan met belastinggelden, financiële middelen te genereren en het openbaar bestuur te moderniseren. Of zoals Charlie McCreevy, Eurocommissaris Interne Markt, zei bij een conferentie over pps in 2005: “We might be able to ‘get more bang for our buck’.”

Rechtspersoon

De Europese Commissie maakt onderscheid tussen een strikt contractuele pps, waarbij de samenwerking tussen de publieke en de private sector op een contract berust, en een geïnstitutionaliseerde pps, waarbij de publieke en private sector in één rechtspersoon samenwerken om taken van algemeen belang te behartigen. De Commissie treft voorbereidingen voor een interpretatieve mededeling voor de geïnstitutionaliseerde pps, alsmede nadere regelgeving voor concessies.
Ook het Europees Parlement heeft zich over de pps-problematiek gebogen. In augustus 2006 is hierover een ontwerpresolutie verschenen. Om aan de situatie van rechtsonzekerheid een einde te maken wordt in de resolutie aanvullende wetgeving bepleit voor zowel concessies als de geïnstitutionaliseerde pps. Een interpretatieve mededeling op het laatste terrein wordt onvoldoende geacht, mede gezien de alsmaar uitdijende rechtspraak over inhouse-opdrachten.

Complexiteit

Overeenkomstig het standpunt van de Europese Commissie vermeldt de ontwerpresolutie dat het aanbestedingsrecht moet worden toegepast zodra een partner uit de privésector wordt gekozen. Daarbij wordt het belang van transparantie, concurrentiebevordering en het tegengaan van corruptie benadrukt. Verder wordt bepleit om de voorwaarde van ‘juridische en financiële complexiteit’ voor de toepassing van de concurrentiegerichte dialoog te concretiseren.
De praktijk behelpt zich intussen met alternatieven variërend van terugtrekkende overheden die volstaan met pure gronduitgifte en het verlenen van publiekrechtelijke medewerking, tot actieve overheden die een marktpartij middels een aanbesteding selecteren. Voordeel van dit laatste is dat in die aanbesteding de openbare werken kunnen worden meegenomen.
Alle tekenen uit Brussel wijzen op verdergaande openstelling van pps voor concurrentie. De Europese Unie zal tussen 2007 en 2013 350 miljard euro investeren in transport, energie en telecommunicatie, het grootste investeringsprogramma in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Alleen via pps zal dit investeringsvolume kunnen worden gerealiseerd. Spoedige duidelijkheid over de regelgeving is dan ook onontbeerlijk.

Reageer op dit artikel