nieuws

Hoe complexer de bouw hoe groter de meerwaarde van 3D

bouwbreed Premium

Als ervaringsdeskundige over een periode van 16 jaar en al jaren pleitbezorger van het eerste uur voor implementatie van 3D binnen de woningbouw en de utiliteitsbouw, doet het Alex de Maesschalck deugd dat er kennelijk iets positiefs in beweging komt. Echter, hij kan zich er niet aan onttrekken met een dubbel - zowel positief als negatief - gevoel de ontwikkelingen te aanschouwen en te ondergaan. In dit tweede artikel over 3D en Virtueel bouwen gaat hij in op de vraag waarom de invoeringsgraad zo laag is. (Dit is het vierde artikel in een reeks over de modernisering van het bouwproces)

E en analyse van de praktijk van de afgelopen jaren brengt mij tot de conclusie dat er twee hoofdoorzaken zijn waarom 3D-Design en Virtueel bouwen nog niet goed zijn doorgebroken in de versnipperde woningbouw en de utiliteitsbouw. Bezien vanuit de opdrachtgevers en de ontwerpers en bouwmanagers/adviseurs (gedelegeerd opdrachtgevers) die verantwoordelijk zijn voor de niet-implementatie, zijn deze: onwetendheid en de strijd om behoud van marktaandeel, of ‘macht’.
Ten eerste de onwetendheid; onbekend maakt onbemind. Dit lijkt een plausibele reden, maar je kunt natuurlijk ervoor kiezen je in zaken te verdiepen en je voordeel ermee te doen. Het doet vreemd aan dat architecten graag gebruik maken van 3D-visualisaties, want dat mooie plaatje verkoopt goed, maar de deur dichtgooien voor ‘Intelligent, Integrated 3D Design’.
Ten tweede de strijd om marktaandeel en dus behoud van je concurrentiepositie en zeggenschap. Dit is minder plausibel, als je ervan uitgaat dat als je reeds een goede marktpositie hebt, je die gemakkelijker zou kunnen verstevigen en uitbouwen met omarming van de innovatie. Dit zou voor de ‘Goliath’ met marktpositie toch gemakkelijker moeten gaan dan innovatieve ‘Davids’ die nog positie moeten verwerven. Neen, men kiest er kennelijk voor eerst de David te elimineren en ooit zelf nog eens om te gaan. De historie heeft reeds uitgewezen hoe het Goliath verging en dat dit dus niet de goede weg is. Dit is klassiek symptomatisch voor het conservatieve, defensieve en angstige karakter binnen de beroepsgroepen in de bouw.

Politiek

De marktpartijen die echter het eerst aangesproken dienen te worden zijn de opdrachtgevers en in het bijzonder (semi-)overheden. Die behoren zich toch politiek te verantwoorden voor het spenderen van het geld van de belastingbetaler. Zij behoren de criteria te stellen. In met name aanbestedingsprocedures. Maar opdrachtgevers hebben vaak behoefte aan adviseurs en daar gaat het mis want die adviseurs zijn ter zake niet deskundig en hebben ter zake de 3D-voordelen een eigenbelang anders aan dat van de opdrachtgever. Met name de beroepsgroep der architecten, met het primaat de eerste adviseur aan tafel van de opdrachtgever te zijn, houd reeds vele jaren bewust 3D Design tegen. Deze constatering en conclusie is hard, helaas, maar waar. De met de mond beleden interesse, voorkomt niet hun protest en botweg weigering tegenover de opdrachtgever daadwerkelijk aan 3D mee te werken. Als daarbij al een inhoudelijke discussie wordt gevoerd worden allerlei niet-steekhoudende argumenten en redeneringen aangevoerd. De opdrachtgever wordt zo afgeschrikt en ziet er steevast van af.
Hierna volgen enige van de protectionistische en drogredeneringen (cursief) zoals wij die al jaren tegenkomen in de markt, met onze reactie:
-  De systemen zijn nog experimenteel. Reeds tientallen jaren met succes toegepast; de ontwikkelingen gaan wel voort.
- Waarom wordt het dan nog nauwelijks toegepast in de bouw en U-bouw. Onwetendheid, conservatisme, protectionisme, verzet, etc. - De databibliotheken zijn nog niet goed. Voor de meest ver doorgevoerde en theoretisch mogelijke toepassing nog niet, maar dat ontkracht nog niet de grote meerwaarde van wat wel toepasbaar is. De ontwikkelingen zullen doorgaan. - Er zullen nieuwe risico´s worden geïntroduceerd. Integendeel; 3D is mede een risicomanagementsysteem. - Hoe kun je nou de kwaliteit beheersen in 3D. 3D is qualitate qua mede een kwaliteitsbeheersingsysteem .
- Onze adviseurs zijn capabel genoeg en hebben geen 3D nodig. Niet aan de orde. Deskundigheid is altijd een voorwaarde, maar de feilbaarheid is evident. Dan nog de grote meerwaarde van 3D toevoegen.
- 3D is geen goede vervanger van de deskundigheid van architect en adviseurs. Niet aan de orde. Het gaat om een grote meerwaarde voor de gehele keten en voorkomen van faalkosten en niet om vervangen van iets. - Het 3D voegt in ontwerpbenadering niets toe aan de traditionele. Dat is in beginsel ook geen doel, maar dat zal afhankelijk zijn van hoe ver je in de totale procesketen van ontwerp, bouw en management de systemen doorvoert. - Wij zijn reeds te ver in het proces om nog een omslag te maken. Onzin; 3D is altijd beter en transparanter. De omslag kan en moet, maar men wil nog het liefst zelf experimenteren, met buitensluiting van externe deskundigheid. - Het project is te groot en te complex voor 3D. Onzin. Hoe groter en complexer , des te noodzakelijker en des te groter de meerwaarde van 3D.
-  Zelfs een ziekenhuisproject is niet zo complex als de industriële bouw, dat 3D veel meerwaarde heeft. 3D heeft altijd een aanzienlijke meerwaarde ten opzichte van het primitieve 2D.
-  3D betreft slechts uitwerking en invulling in de eindfase. Neen, het betreft de hele procesketen en beïnvloedt de wijze van denken en doen en heeft een integrerend effect. 3D slechts toepassen als een secundaire toevoeging achteraf, bij wijze van Audit, is inefficiënt en beperkt de meerwaarde. Niet de put dempen als het kalf reeds verdronken is!

Trendsetter

De publicaties en artikelen ter zake 3D zoals die de afgelopen periode te lezen waren, met name ook in de Cobouw , voeren steevast een toon waaruit de niet goed ingevoerde lezer en niet-deskundige geïnteresseerde zou kunnen afleiden dat de ontwikkelingen voor de woningbouw en utiliteitsbouw nog in het beginstadium verkeren, dat het om iets nieuws gaat, dat je bij toepassing nu toch wel je nek uitsteekt. Zo zal het niet bedoeld zijn, maar een ieder die zich thans met 3D bezighoud voelt zich trendsetter en wil zich graag zo profileren. Begrijpelijk, gezien de nog geringe toepassing.
Echter, een dergelijke toon werkt contraproductief. De waarheid is dat niemand en zeker niet de ontwerper die zich nu met knikkende knieën op 3D Design en Virtueel bouwen stort in absolute zin een trendsetter is, zijn nek ergens voor uitsteekt, enig risico loopt, of zoals gesteld in een recent Cobouw Totaal artikel, nr. 19, oktober 2006, ‘een sprong in het diepe’ maakt.
Ik juich het van harte toe als u eindelijk de stap maakt, maar u bent reeds lang over tijd, u spartelt reeds bijkans 20 jaar te lang in het diepe met uw primitieve, achterhaalde processen en 2D-methode en met veronachtzaming van de 3D-redding uit die diepte, alsmede het gemak, de kwalitatieve en financiële voordelen die 3D Design biedt.
Het is reeds lang een kwestie van gewoon doen. ‘Begint Eer Gij Bezint’ is het adagium, maar ga nooit zelf experimenteren! Maak gebruik van de deskundigheid die er al voldoende in de markt was en steeds meer is, of laat u daardoor leiden.
Mr.ing. Alex De Maesschalck, directeur van ADM Management Consultants, is bouw-, management- en juridisch adviseur
E-mail: info@admadvies.nl

Reageer op dit artikel